Národné lesnícke centrum plánuje zrekonštruovať významnú lesnícku budovu. Zohľadňuje pri tom aj výskyt chránených živočíchov.

Národné lesnícke centrum (NLC) získalo od Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (MŽP SR) povolenie na odstránenie hniezd chránenej belorítky obyčajnej (Delichtonurbica) z budovy na Sokolskej ulici vo Zvolene, ktorá je prirodzeným miestom výskytu tohto vtáctva. Budova je zároveň historickou pamiatkou a významným lesníckym miestom. Je však v stave, ktorý si vyžaduje výrazné rekonštrukčné práce ako aj zabezpečenie energetického štandardu budovy. Nie len v rámci rekonštrukcie, ale aj z hľadiska ochrany, bezpečnosti, hygieny a zdravia zamestnancov je potrebné urobiť odstránenie hniezd belorítok, a to v súlade s platnou legislatívou na úseku ochrany prírody.

So zámerom optimalizovania zásahu, t.j. minimalizovania negatívneho dopadu pre živočíchy a maximalizovania efektívnosti NLC oslovilo Štátnu ochranu prírody (ŠOP SR) o pomoc pri hľadaní najoptimálnejšieho spôsobu riešenia danej situácie. Konštruktívnym prístupom vedenia Chránenej krajinnej oblasti Poľana (CHKO Poľana) a iniciatívou NLC sa podarilo nájsť kompromis medzi požiadavkami smerom k tomuto chránenému živočíchovi, ochranou zdravia zamestnancov a technológiou plánovanej rekonštrukcie budovy. Týka sa to nielen belorítky, ale v prípade potvrdenia výskytu aj ďalších chránených druhov (napr. netopiere) tak, aby bola zabezpečená ich ochrana.

Následne, na základe dohovoru so ŠOP SR ako aj vydaného rozhodnutia, NLC ako kompenzáciu vytvorí nové, vhodné miesta pre hniezdenie a ponechá časti budovy s možnosťou následného hniezdenia belorítok tak, aby hniezdenie nekolidovalo s využívaním budovy. Úspešnou realizáciou rekonštrukcie sa zabezpečí potrebná úprava historickej a pre lesníctvo i Zvolen významnej budovy a zabezpečí sa kvalitnejšie prostredie aj pre zamestnancov NLC. Zároveň sa napomôže vytvoriť udržateľný spôsob prežitiu belorítok, malých vtáčikov z čeľade lastovičkovité, ktoré už neodmysliteľne patria k tejto historickej budove a zároveň dopĺňajú aj kolorit mesta.

Národné lesnícke centrum vzniklo v roku 2006 a sídli vo Zvolene. Mesto sa už pred tým  dlhodobo a intenzívne snažilo o umiestnenie lesného riaditeľstva a zemskej taxácie na svoje územie.  Stalo sa tak napokon od roku 1942, kedy sa do novej budovy na Sokolskej ulici presťahovalo Riaditeľstvo štátnych lesov zo Žarnovice. K tomu sa o dva roky na to pridalo aj Ústredné riaditeľstvo štátnych lesov a majetkov Slovenskej krajiny. To v budove sídlilo do roku 1948. Odvtedy sa tu nachádzali niektoré oddelenia oblastnej lesnej správy. V roku 1950 pribudlo ústredie lesnej taxácie, od roku 1952 aj Lesoprojekta, ktorá nadviazala na 200 ročné tradície obhospodarovania lesov podľa riadnych, odborných lesných hospodárskych  plánov. Dnes tu sídlia ústavy NLC. Ďalšie pracoviská inštitúcie NLC sa nachádzajú aj v budove na ulici T. G. Masaryka, blízko autobusovej stanice.