V priebehu júna a júla končí funkčné obdobie viacerým riaditeľom a riaditeľkám na stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK). Kraj preto vypísal výberové konania.

Po novom

Pre rady škôl pripravil odporúčania zamerané na kompetencie uchádzačov a vyššiu objektivitu. Sľubuje si od toho efektívnejšie výberové konania, viac prihlásených kandidátov a kvalitnú súťaž koncepcií rozvoja školy.

Vedenie školy určuje jej kvalitu

„Kvalita vzdelania a uplatniteľnosť absolventov v ďalšom vzdelávaní alebo na trhu práce je prioritou nášho kraja. S novou metodikou prichádzame preto, aby sme dali najavo, ako nám záleží na kvalite stredných škôl, a aby sa uchádzači aj členovia výberových komisií cítili v komfortne, transparentne a zodpovedne. Aby uspeli najlepší. Pretože kvalita školy sa do veľkej miery odvíja od kvality jej vedenia,“ uviedol predseda BBSK Ondrej Lunter.

Je potrebné určiť kritériá

Metodika v praktických krokoch komisii odporučí, akým spôsobom viesť výberové konanie tak, aby bolo objektívne a zacielené na kvalitu uchádzača: aby si vopred pomenovala kompetencie, ktoré bude prioritne hľadať, ako napríklad: líderstvo, komunikácia a spolupráca, schopnosť riešiť problémy, strategické myslenie s prioritným zameraním na žiaka a jeho potenciál.

Aby si vopred určila hodnotiace kritériá a scenár vedenia pohovoru tak, aby tieto kompetencie testovala, napríklad prípravou konkrétnych otázok. Viesť pohovory tak, aby mali uchádzači rovnaké podmienky a dali sa medzi sebou objektívne porovnať.

Dôsledný proces výberu

„Odporúčame členom výberovej komisie najprv si samostatne ohodnotiť uchádzačov a stanoviť poradie, kým dôjde k diskusii a hodnoteniu celej komisie. Odporúčame otázky klásť tak, aby uchádzača nenavádzali na odpoveď, zdržať sa prezentovania vlastných názorov. Metodika obsahuje aj vzorové tlačivá, aby uľahčila výberovej komisii administratívu,“ priblížila riaditeľka odboru školstva BBSK Zuzana Lafférsová.

Funkciu riaditeľa obsadzujú výberové komisie zložené z členov rady školy, do ktorej kraj deleguje štyroch členov. Okrem nich sú tam zástupcovia pedagogických, nepedagogických zamestnancov, zástupcovia rodičov a žiakov. Ďalší traja členovia sú delegovaní iba pre účely výberovej komisie a to zástupca zriaďovateľa, zástupca štátnej školskej inšpekcie a zástupca regionálneho úradu školskej správy.

Prihlásiť sa treba do konca mája

Záujemcovia môžu poslať prihlášky do 29. mája. Výberové konania prebehnú v júni tak, aby mali stredné školy podľa zákona riaditeľov od 1. júla resp. 1. augusta.

„Vyzývam všetkých, ktorí chcú rozvíjať dvanásť škôl a spĺňajú požiadavky, aby sa zapojili, prihlásili, súťažili. Iste to budú aj súčasní riaditelia a riaditeľky, a iste budú aj noví záujemcovia. Všetkým môžeme za nás ako zriaďovateľa sľúbiť, že prídu do férovej súťaže,“ zdôraznil predseda kraja.

Kraj sa nebojí investovať do školstva

Ondrej Lunter zároveň pripomenul, že investície do školstva tvoria významnú časť výdavkov rozpočtu BBSK v ostatných rokoch. Konkrétne ide o štvornásobný objem peňazí do kvalitnejšieho vzdelávania a aj technického vybavenia oproti rozpočtom do roku 2017.

„Preto máme výsledky. Spomeniem len niektoré. Vybudovali sme nové atraktívne športovisko na Gymnáziu Milana Rúfusa v Žiari nad Hronom za viac ako 290-tisíc eur, nové odborné učebne na Gymnáziu Martina Kukučina v Revúcej za 250-tisíc eur. Vynovili sme internáty v Banskej Bystrici a Zvolene, investovali 300-tisíc eur na rekonštrukciu Gymnázia Boženy Slančíkovej-Timravy v Lučenci či 735-tisíc eur na modernizáciu SOŠ v Želovciach,“ priblížil.

BBSK má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 59 stredných škôl. Funkčné obdobie riaditeľov vymedzuje zákon na päť rokov.