Nielen v živote človeka nastanú medzníky, kedy sa pozastaví, obzrie späť, bilancuje a dáva si predsavzatia do budúcnosti, ale rovnako v živote inštitúcie, akou je škola. Základná škola – JEDNOTKA si slávnostnou akadémiou 18. mája pripomína 70. výročie svojho otvorenia v budove na Ul. P. Jilemnického vo Zvolene.

Budova funguje celých sedemdesiat rokov a rovnaký čas slúži pre školskú činnosť. Škola existuje nepretržite už 127 rokov. Je pokračovateľkou Meštianskej školy zriadenej v roku 1896 ako chlapčenská meštianska škola.

Nová budova na Ul. Petra Jilemnického č. 1813 začala svoju prevádzku v septembri 1952, kedy tu bol zriadený študentský internát pre Strednú priemyselnú školu strojnícku. Tri školské roky bola sídlom II. jedenásťročnej strednej školy vo Zvolene a cez prázdniny po skončení školského roku 1959/1960 sa do nej nasťahovala z budovy na Ul. Jozefa Kozačeka I. základná deväťročná škola. Odvtedy tu sídli dodnes.

Vychovala športovcov aj ďalších úspešných ľudí

Škola sa za predchádzajúce desaťročia vypracovala na úspešnú základnú školu s bohatou históriou a tradíciami, so silným personálnym a materiálno-technickým zázemím. Za toto obdobie pripravila na ďalšie štúdium tisícky žiakov, ktorí sa uplatnili vo svojich profesiách. Podieľala sa na výchove významných hokejových, ale i ďalších športových osobností reprezentujúcich nielen Zvolen, ale i Slovensko, majstrov sveta a olympijských víťazov. Vychovala nevyčísliteľný rad mladých ľudí, ktorí sa stali vynikajúcimi odborníkmi v povolaniach, ktoré si zvolili.

Prvé hokejové triedy v krajine

V školskom roku 1973/1974 bolo v škole otvorené Športové stredisko ľadového hokeja, z ktorého neskôr vznikli prvé športové hokejové triedy na Slovensku vôbec. Začali činnosť v školskom roku 1975/1976. Prvá športová hokejová trieda zaznamenala hneď v prvom roku existencie historický úspech, keď na finálovom turnaji v Košiciach vyhrala celoslovenskú súťaž O puk Kamaráta. Žiakov, mladých hokejistov, škola pripravovala štyridsať rokov. Posledná hokejová trieda opustila brány základnej školy v školskom roku 2014/2015.

V školskom roku 2006/2007 boli v škole v spolupráci s LTC Lieskovec zriadené triedy pre nadané deti na šport za účelom prípravy športovo nadaných žiakov. Triedy boli zamerané na všeobecnú pohybovú a tenisovú prípravu.

Pýši sa absolventmi, ktorí majú v športovom svete meno

Mená ako Kaliská, Stacherová, Kucej, Slamka, Bartík, Dlhoplcová, Joščák, Michálek, Pohorelec, Čierny, Andrašovský, Lašák, Hričina, Čanky, Žabka, Mikula, Podkonický, Škvaridlo, Mahdalík, Šimko, Chovan, Kubka, Jurík, Juraško, Hraško, Zuzin, Čiliak, Trenčan, Húska, Pospíšil, Dvorský, Marcinek, Mudrák, súrodenci Barcíkovci, Nosáľová, Cerovská, Zverko, Marošík, Gibala, Garaj, Pinková, súrodenci Korečkovci, Bitalová sú všetkým dobre známe. Sú to úspešní športovci, na ktorých je škola právom hrdá.

Všestranné zameranie

V súčasnosti sa škola profiluje ako škola rodinného typu, nadväzuje i na svoje športové  tradície a umožňuje všetkým žiakom osvojiť si základy rôznych športov. Organizuje pre nich športové výcvikové kurzy, na stupni primárneho vzdelávania realizuje alternatívne daltonské vyučovanie. Umožňuje žiakom učiť sa anglický jazyk už od 1. ročníka, zameriava sa na environmentálnu, regionálnu a mediálnu výchovu, pracuje v rôznych projektoch na medzinárodnej, národnej, regionálnej a miestnej úrovni.

Dlhodobo vytvára podmienky pre inkluzívnu výchovu a vzdelávanie, dôraz kladie na pozitívnu motiváciu, rovnosť šancí, prežívanie pocitu úspechu, zážitkové učenie a celoosobnostný rozvoj svojich žiakov. Škola systematicky dbá na rozvoj nadania a talentu žiakov, pripravuje ich na predmetové súťaže a olympiády organizované MŠVVaŠ SR, súťaže a projekty organizované inými inštitúciami podieľajúcimi sa na výchove a vzdelávaní.

Inkluzívne vzdelávanie

Od školského roku 2014/2015, kedy bola súčasťou Národného projektu PRINED – projektu inkluzívnej edukácie, sa cieľavedome a výraznou mierou podieľa na výchove a vzdelávaní žiakov pochádzajúcich zo SZP a MRK z lokality Pustý Hrad a Unionka. Poskytuje tak neoceniteľnú službu pre občanov Zvolena so začlenením komunity detí, ktoré pochádzajú z málo podnetného sociálneho prostredia, do spoločnosti.

Vďaka patrí obetavým učiteľom

Na budovaní pevných základov výchovy a vzdelania žiakov sa podieľali mnohí zapálení, nadšení, obetaví a chápajúci pedagógovia. Pedagógovia, ktorí svoje povolanie vykonávali s láskou, pre ktorých škola bola a je ich životom. Teraz je príležitosť povedať všetkým pedagógom, ktorí za sedemdesiat rokov v škole pôsobili, veľké ĎAKUJEM. Poďakovanie patrí i nepedagogickým zamestnancom školy, ktorí zabezpečovali jej chod, rodičom a priateľom školy, zriaďovateľovi, Mestu Zvolen a inštitúciám, ktoré sa podieľali na výchove a vzdelávaní žiakov.

Slávnostnou akadémiou chceme vyjadriť úctu všetkým, ktorí za uplynulé desaťročia boli so školu spojení – učiteľom a ostatným zamestnancom, žiakom, ktorí školu navštevovali, rodičom a priateľom školy, ktorí ju podporovali a pomáhali jej.