Na vedeckej konferencii Financovanie 2011 Lesy – Drevo, ktorá sa uskutočnila na Technickej univerzite vo Zvolene, kompetentní odborníci predniesli svoje referáty k danej problematike. 

Za spolupráce Lesníckej fakulty, Katedry ekonomiky a riadenia lesného hospodárstva Technickej univerzity vo Zvolene, Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, Lesov Slovenskej republiky, š. p. a Slovenskej lesníckej komory sa na pôde Technickej univerzity uskutočnila vedecká konferencia. Konferencia s medzinárodnou účasťou, ktorej sa zúčastnili nielen všetci zainteresovaní do problematiky financovania lesov ale aj študenti Technickej univerzity a verejnosť, sa konala vo štvrtok 24. novembra v aule Technickej univerzity. Financovanie 2011 Lesy – Drevo bolo hlavnou témou jednotlivých prednášok. Zúčastnení sa cez svoje prezentácie alebo v rámci diskusie snažili objasniť svoje postoje a možné riešenia v problematike financovania.

Podstatným zdrojom financovania lesných podnikov a dôležitou nákladovou položkou  v drevospracujúcich podnikoch a podnikoch produkujúcich energiu ako obnoviteľný zdroj sú tržby za drevo. Vplyvom ekonomickej situácie v štáte sa aj príspevky zmenšili a príspevkové organizácie sa dostali do ekonomických problémov. Ako uviedol Ing. Ivan Wolf z oddelenia lesníckej politiky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky: ,,Pre lesné hospodárstvo v súčasných podmienkach je potrebné doriešiť hlavne dlhodobú stabilitu, vymedzenie činností a ich financovanie, príspevkových a rozpočtových organizácií, definovať a stanoviť podmienky štátnej pomoci, doriešiť postavenie štátneho podniku Lesy Slovenskej republiky, š.p. Banská Bystrica.“ Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky za podstatné považuje problémy spojené s obnoviteľnými zdrojmi energie, otázky v oblasti daní a odvodov. Keďže až 25% dreva sa vyvezie, prezident Zväzu spracovateľov dreva Slovenskej republiky Ing. Igor Pátraš napríklad navrhuje vytvárať nástroje pre elimináciu exportu ako domácu burzu alebo koncentráciu. Ďalší z príspevkov na konferencii od generálneho riaditeľa Lesov Slovenskej republiky, š.p. Ing. Igora Viszlaia bol bližšie objasnený v referáte o analýze vplyvu obchodnej politiky š.p. Lesy SR na finančné toky podniku. Ing. Igor Viszlai povedal: ,,Cash flow v podniku Lesy SR, š.p. závisí predovšetkým od obchodu s drevom. Jednotnosť predaja a zamedzenie pohľadávok po lehote splatnosti sú predpokladom pre plnenie finančných záväzkov.“

Konferencia Financovanie 2011 Lesy-Drevo sa snažila nájsť spôsoby vzájomnej úspešnej prosperity producentov a spracovateľov dreva a tým aj naplnenie cieľov hospodárskej politiky. Zámer bol vytvoriť akési tvorivé ovzdušie a snahu navzájom si porozumieť, čo sa dúfajme podarilo. Z prednesených príspevkov a referátov bol vydaný zborník.