V priestoroch Starej radnice vo Zvolene sa v utorok 31.1.2012 oficiálne otvorilo Mestské centrum pre prevenciu. Centrum bude slúžiť mladým ľuďom, ktorí môžu odborníkov požiadať o radu a pomoc.

Jedna z miestností na prízemí Starej radnice, ktorá bola v minulosti využívaná ako sklad prešla v letných a jesenných mesiacoch roku 2011 celkovou rekonštrukciou a dnes nesie označenie Mestské centrum pre prevenciu.

Stalo sa tak aj vďaka projektu, s ktorým sa Mesto Zvolen uchádzalo o dotáciu v rámcu dotačného programu Úradu vlády SR na podporu iniciatív v oblasti národnej protidrogovej stratégie pre rok 2011. Na základe schválenej dotácie vo výške 12 300 eur mohli byť zrealizované aktivity ako komplexná technická rekonštrukcia priestorov, vybavenie potrebným technickým i drobným zariadením. Mesto Zvolen z rozpočtu doplnilo na potrebné aktivity 950 eur. Pomohli aj jednotlivci, dobrovoľníci svojim nábytkom, hračkami, kuchynským zariadením a pod.

Aktivity zamerané na podporu prevencie negatívnych spoločenských javov boli doteraz vo Zvolene realizované na rôznych miestach, teraz budú sústredené pod jednou strechou. Vznikne tak miesto na organizovanie seminárov, besied a neformálnych stretnutí, poskytovanie poradenstva pre skupiny hľadajúce pomoc, stretnutia dobrovoľníkov a odborníkov. Na stretnutí s mladými ľuďmi, ktoré organizovali MVO v spolupráci s Mestom, sme identifikovali ako jednu z potrieb mladých ľudí potrebu priestorov, kde by sa mohli stretnúť a zmysluplne tráviť čas.

Napriek poklesu počtu detí, školy signalizujú nárast počtu detí s poruchami správania – od hyperaktívneho až po agresívne. Stúpa aj počet výchovných problémov. Medzi najčastejšie patria šikanovanie, záškoláctvo, nerešpektovanie dospelých, kriminalita a drogové závislosti. Prevencia je vždy efektívnejšia ako riešenia následkov. Zvolen je prvé mesto na Slovensku, v ktorom centrum pre prevenciu zriadila samospráva a Mesto Zvolen tak urobilo ďalší krok na dlhej a veľmi potrebnej ceste prevencie negatívnych spoločenských javov.