Technická univerzita vo Zvolene pozýva záujemcov o štúdium i širokú verejnosť na tohtoročný Deň otvorených dverí. Návštevníci univerzity budú mať možnosť nahliadnuť nielen do jej priestorov, ale aj dozvedieť sa viac o ponúkaných študijných programoch či o možnostiach mimoškolských aktivít, ktoré sú prirodzenou súčasťou študentského života.

V utorok 30. januára v čase od 9.30 do 12.00 h predstavia možnosti štúdia všetky štyri fakulty Technickej univerzity vo Zvolene – Lesnícka fakulta, Drevárska fakulta, Fakulta ekológie a environmentalistiky a Fakulta techniky, ako aj univerzitný študijný program Ekonomika a manažment prírodných zdrojov, ktorý je prierezovým študijným programom naprieč viacerými fakultami.

Lesnícka fakulta ako jediná na Slovensku ponúka širokú paletu študijných programov v študijnom odbore Lesníctvo vrátane poľovníctva a manažmentu zveri, ekológie lesa či geoinformačných technológií. Program dňa otvorených dverí ponúkne pohľad na to, ako možno manažovať les vo virtuálnej realite či extrahovať DNA vybraných stromov a zvierat. Návštevníci si budú môcť zasúťažiť v spracovaní dreva na harvesterovom trenažéri Komatsu a zoznámiť sa aj s možnosťami osobnostného rastu pri krúžkových aktivitách.

Drevárska fakulta je jedinečná svojím profilom, keď okrem tradičného štúdia v odbore Drevárstvo ponúka aj také študijné programy ako Protipožiarna ochrana a bezpečnosť, Ekonomika a manažment podnikov drevospracujúceho priemyslu a aj Dizajn nábytku a interiéru. Na Drevárskej fakulte sa záujemcovia o štúdium ponoria do vedy, ale aj zábavy – objavia fascinujúci svet štruktúry dreva, spoznajú drevené kompozity v kocke či navrhnú viacúčelový nábytok s jednoduchou montážou. Návštevníci tiež zistia, ako nás chránia hasiči, spoznajú úspešných dizajnérov a zatočia kolesom ekonomicko-manažérskych zručností.

Fakulta ekológie a environmentalistiky predstaví záujemcom o štúdium zaujímavé prednášky, ukážky a prezentácie unikátnych prístrojov a laboratórií či ukážky záverečných a vedeckých prác v troch ponúkaných študijných programoch – Ochrana a využívanie krajiny, Ekológia a ochrana biodiverzity a Forenzná a kriminalistická environmentalistika. Zaujímavými budú určite prehliadka forenzného laboratória. problematika mestských tepelných ostrovov, prednáška o tajomnom svete húb i prezentácia činnosti študentského spolku ESSA.

Fakulta techniky pre záujemcov o štúdium v študijnom programe Výrobná technika pripraví nielen interaktívne ukážky z oblasti techniky, ale aj kvíz so zaujímavými cenami. Návštevníci tiež uvidia stavebnicu výrobnej linky a 3D robota i termovíznu kameru. Všetci si budú môcť zmerať sily pomocou snímača sily, zhodnotiť zvary prostredníctvom stereomikroskopu či preskúmať virtuálnu realitu, a tak sa presvedčiť, že štúdium techniky je to pravé.

Technická univerzita vo Zvolene ponúka aj štúdium v atraktívnom ekonomickom študijnom programe Ekonomika a manažment prírodných zdrojov, ktorý je prierezovým študijným programom naprieč viacerými fakultami. Práve v ňom sa odráža zodpovednosť za budúce generácie, pre ktoré univerzita nastavuje štandardy udržateľného rozvoja spoločnosti so zameraním na bioekonomiku a zelené hospodárstvo.

Okrem prezentácie študijných programov sa predstavia aj univerzitné mimoškolské aktivity vrátane možností športového a kultúrneho vyžitia. Samozrejmosťou bude aj prehliadka univerzitného kampusu, internátov či jedálne.

Technická univerzita vo Zvolene

Technická univerzita vo Zvolene je moderná vysokoškolská inštitúcia, ktorá rozvíja tvorivé vedecké bádanie a na jeho základe poskytuje vzdelávanie vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského štúdia v európskom vzdelávacom a výskumnom priestore. V systéme vysokých škôl na Slovensku má jedinečnú profiláciu so zameraním na komplex les – drevo – ekológia – environment s primeraným rozšírením do ďalších technických, prírodovedných, bezpečnostných, ekonomických a umeleckých oblastí.

V súlade s profiláciou napĺňa Technická univerzita vo Zvolene svoje poslanie zelenej univerzity, ktoré pramení z tradícií banskoštiavnickej Baníckej akadémie ako jednej z najstarších vysokých škôl technického a lesníckeho zamerania v Európe i vo svete. Od januára 2021 je členom Konzorcia slovenských vysokých škôl U10+. Technická univerzita vo Zvolene má v súčasnosti štyri fakulty, ktorými sú:

  • Lesnícka fakulta,
  • Drevárska fakulta,
  • Fakulta ekológie a environmentalistiky,
  • Fakulta techniky.