Fakulta techniky Technickej univerzity vo Zvolene funguje už dvadsaťpäť rokov. Cesta k jej vzniku trvala 40 rokov, počas ktorých si vytvorila silné vedomostné zázemie. Od počiatku bola strategicky koncipovaná ako špecifická a jedinečná.

Pred 25 rokmi opustilo brány Fakulty techniky Technickej univerzity vo Zvolene prvých 14 absolventov. Odvtedy patrí fakulta právom medzi základné piliere Tech­nickej univerzity vo Zvolene. Jej absolventi sa pýšia množstvom odborne zameraných pracovných ponúk, ktoré vyplývajú z enormného spoločenského dopytu po technicky vzdelaných odborníkoch.

„Toto vzácne jubileum nám poskytuje inšpiráciu a motiváciu, aby sme ešte zintenzívnili aktivity fakulty s cieľom napredovať a posilniť si pozíciu kvalitnej vzdelávacej a vedecko-výskumnej inštitúcie v domácom aj európskom priestore,“ povedala Erika Sujová, prodekanka Fakulty techniky pre RaVV.

Fakulta techniky bola zriadená rozhodnutím Akademického senátu Technickej univerzity vo Zvolene 27. marca 1996, s účinnosťou od 1. septembra 1996, kedy oficiálne začala svoju činnosť v samostatných priestoroch na Študent­skej ulici číslo 26. Personálne sa formovala z pedagógov a vedeckovýskumných pracovníkov Drevárskej a Lesníckej fakulty a z odborníkov z praxe. Pri vzniku fakulty na nej pôsobilo sedem katedier.

Čo sa týka histórie Fakulty techniky, výrazným míľnikom bol najmä rok 2014, kedy získala komplexnú akreditáciu. Vzhľadom na personálne zabezpečenie a úbytok študentov fakulta vtedy optimalizovala akreditované študijné programy z pôvodných sedem na päť.

Uvedená redukcia počtu študijných programov vyvolala aj zmenu organizačnej štruktúry a pôvodné katedry TUZVO boli pretransformované na štyri, tak ako ich poznáme dnes: Katedra environmentálnej a lesníckej techniky; Katedra mechaniky, strojníctva a dizajnu; Katedra výrobnej a automatizačnej techniky a Katedra výrobných technológií a manažmentu kvality.