Pod záštitou hlavného hygienika SR, kancelárie SZO (Svetová Zdravotnícka Organizácia) na Slovensku a v spolupráci s regionálnymi úradmi zdravotníctva SR sa v termíne od 23.apríla do 30.apríla 2011 Slovensko opäť zapojí do medzinárodnej kampane podporovanej Európskou úniou pod názvom Európsky imunizačný týždeň (EIW).

Téma aktuálneho ročníka nesie názov „Spoločné riešenia spoločných hrozieb.“ Cieľom kampane, ktorá bude prebiehať nielen v členských štátoch EÚ, ale v celom Euroregióne je predovšetkým upozorniť na význam očkovania proti osýpkam a detskej obrne, ktoré ešte stále postihujú množstvo detí ako aj zvýšiť informovanosť o výhodách preventívneho očkovania.

Ako sa uvádza v oficiálnej správe Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom vo Zvolene, očkovanie má svoje opodstatnenie. „Navodenie veľmi dobrej a dlhodobej imunity v populácií proti jednotlivým infekčným ochoreniam konkrétnymi očkovacími látkami a tým predchádzanie infekčným chorobám je hlavný význam očkovania.“