V uplynulých dňoch nahlásila praktická lekárka pre dospelých vo Zvolene výskyt gastrointestinálnych ťažkostí u 4 zamestnancov rušňového depa (Cargo Slovakia a.s.), ktorí konzumovali ovocnú tvarohovú žemľovku.

zemlovkaŽemľovka bola pripravená v prevádzke kuchyne zvolenskej firmy ALEX. Epidemiologickým šetrením sa zistilo, že žemľovka bola podávaná aj v jedálni zvolenskej nemocnice, avšak len zdravotníckemu personálu v počte 50 porcií, ďalej vo výdajni stravy rušňové depo Zvolen (19 porcií) a v reštaurácii Alex, (20 porcií), vo firme Wusam 8 porcií, a 3 porcie zamestnancom samotnej kuchyne, kde sa žemľovka pripravovala. Celkový počet vydaných porcií dosiahol stovku, čo predstavuje vlastne aj počet exponovaných osôb. Klinické príznaky niektorých konzumujúcich zamestnancov týchto firiem boli bolesti v bruchu, hnačky a zvracanie a teploty. Počet chorých k dnešnému dňu je zatiaľ 39, z toho zamestnancov nemocnice 18, rušňového depa Zvolen 19, Reštaurácie Alex dvaja. Epidemiológovia za faktor prenosu nákazy určili spomínanú ovocno-tvarohovú žemľovku. Z celkového počtu chorých je 15 hospitalizovaných na infekčnom oddelení banskobystrickej Rooseveltovej nemocnice Banská Bystrica a traja v NsP Zvolen. Laboratórnymi vyšetreniami odobratých vzoriek bola v 18 prípadoch potvrdená Salmonella enteritidis. V kuchyni Alex vykonali epidemiológovia RÚVZ Zvolen okamžite príslušné opatrenia- odobrali vzorky žemľovky, vykonali stery z prostredia, pracovníci tamojšieho oddelenia hygieny výživy vykonali ďalšie predpísané šetrenie a urobili záznam o štátnom zdravotnom dozore. Odobrali tiež 45 ks vajec zo šarže, ktorá bola použitá na prípravu žemľovky. Tieto skutočnosti oznámili aj Regionálenej veterinárnej a potravinovej správe vo Zvolene, ktorá začala ihneď šetrenie a urobila opatrenia priamo na farme. Zvyšok vajec rovnakej šarže rozhodnutím pozastavili. Všetkých zamestnanov, manipulujúcich s požívatinami, odoslali na mimoriadnu lekársku prehliadku, spojenú s vyšetrením stolice na bakteriologické vyšetrenie. V epidemiologickom šetrení sa naďalej pokračuje.