Gymnázium Ľudovíta Štúra vo Zvolene sa v tomto roku zapojilo do jedného z projektov medzinárodnej študentskej organizácie AIESEC.

educateProgram Educate Slovakia je zameraný na spestrenie hodín anglického jazyka, zdokonalenie jazykových zručností študentov, odbúravanie strachu z komunikácie a predovšetkým spoznávanie iných kultúr a vybudovanie kultúrneho cítenia. V dňoch 23. – 27. februára 2015 školu navštívili dve stážistky (vysokoškoláčky) Enyta z Indonézie a Sonia z Ukrajiny.

Sympatické stážistky si pripravili prezentácie, prostredníctvom ktorých oboznámili žiakov so zaujímavosťami svojej krajiny, kultúrou, sviatkami a tradičnými jedlami. V diskusiách so žiakmi získavali informácie o našej krajine i o žiakoch samotných. Žiaci získali možnosť overiť si svoje teoretické vedomosti v praxi – a to nielen z anglického jazyka, ale aj geografie, dejepisu či občianskej náuky. Projekt naplnil očakávania zástupcov školy, lebo osobné stretnutia so stážistkami boli veľkým prínosom aj z hľadiska výchovy k ľudským právam a multikultúrnej výchove.