Po dva víkendy (15.-.16. a 22.-23. október 2016) sa stretli nadšenci dobrovoľných hasičských zborov (DHZ) z okresov Zvolen a Banská Bystrica vo Vlkanovej, aby spoločne vykonali základnú prípravu potrebnú pre fungovanie DHZ vo svojich obciach.

dhz9Teoretické prednášky, výklad legislatívy, široká diskusia, analýza skúseností až po metodický výklad s praktickými ukážkami naplnili základnú časť prípravy, ktorá vyústila do preskúšania nových a staronových členov DHZ z oboch okresov. Písomné testy a praktické preskúšanie musel zvládnuť každý dobrovoľník, ktorý sa rozhodol pomáhať doma vo svojej obci, ak sa jej obyvatelia ocitnú v krízových až životu ohrozujúcich situáciách.

Počas prednášok, praktických ukážok alebo preskúšania nebolo treba nikoho nútiť ani prikazovať, pretože záujemcovia chcú túto záslužnú dobrovoľnú prácu robiť z presvedčenia a osobného nadšenia. Veľkým pozitívom prípravy bolo tiež široké vekové spektrum dobrovoľných hasičov, ktoré napovedalo že sa tu spája mladícka dravosť so seniorskými skúsenosťami. Príprava bola v prvý deň obohatená aj súťažou DHZ obcí, ktorí preukázali skutočne majstrovské výkony a mimoriadnu pripravenosť na zásahy v ťažkých situáciách.

Poďakovanie patrí Dušanovi Hanckovi, Ivanovi Chromekovi a Evke Mračkovej za profesionálny priebeh prípravy a jej zorganizovanie. Ľudským a prívetivým slovom nie len vysvetlili spoločenský význam DHZ, ale najmä odborným výkladom a praktickými ukážkami zaujali, no najmä naučili dobrovoľných záujemcov základné teoretické vedomosti a praktické zručnosti pre službu svojim obciam a mestám. Poďakovanie patrí aj obci Vlkanová za vytvorenie príjemného prostredia na prípravu členov DHZ vo svojom prekrásnom obecnom dome, na priľahlom vonkajšom priestranstve ale aj za požičanie hasičskej techniky.

Základná príprava síce úspešne prebehla, no teraz prichádza mravenčia robota, keď mnohé DHZ a ich členovia musia ďalej zdokonaľovať svoje zručnosti, udržiavať hasičskú techniku v pohotovosti a neraz zápasiť o každé euro na svoju existenciu. Preto je v zodpovednosti volených zástupcov v zastupiteľstvách miest a obcí, aby spoločenský a legislatívny význam DHZ správne pochopili a boli nadšencom zachraňujúcim ľudské životy skutočnou oporou.