Arborétum Borová hora Technickej univerzity vo Zvolene patrí medzi unikátne a jedinečné zariadenia s profesionálnym zameraním na zbierky pôvodnej dendroflóry Slovenska a ukážky genetického bohatstva drevín slovenských lesov. V poslednom období sprístupňuje toto prírodné bohatstvo aj osobám so zdravotným znevýhodnením.

Arborétum Borová hora Technickej univerzity vo Zvolene organizuje v dňoch 12. – 13. mája 2023 v poradí už piaty ročník odborného podujatia „Dni bez bariér 2023 v Arboréte Borová hora“. Podujatie je zamerané na vzdelávacie aktivity v prírodnom prostredí existujúcich náučných chodníkov s preferenciou pre skupiny osôb s telesným postihnutím, vozičkárov ako aj širokú odbornú a laickú verejnosť. Tvorba bezbariérového prostredia a  jedinečný prístup k vzdelávaniu v prírodnom prostredí pre ľudí so zdravotným hendikepom a špecifickými potrebami má svoje podmienky a limity. Bezbariérové návrhy sú charakteristické toleranciou k ľudskej diverzite a rôznorodosti zraniteľných skupín. V spolupráci s renomovanými odborníkmi budú predstavené možnosti využitia bezbariérových pomôcok a zariadení pre ľudí so špecifickými  potrebami. Pre návštevníkov podujatia budú pripravené zóny oddychu s bezbariérovým mobiliárom, poskytnutá odborná poradenská činnosť v predmetnej problematike, prezentované edukačné panely, exteriérová kniha o drevinách, náučný bylinkový záhon a ďalšie vzdelávacie aktivity s prezentovaním zbierok arboréta.

Arborétum Borová hora sa problematikou bezbariérového sprístupňovania na vedecko-odbornej úrovni intenzívne zaoberá od roku 2015, kedy bol realizovaný 1. medzinárodný seminár s touto problematikou na Slovensku s názvom „Chodníky pre telesne postihnutých ľudí na vozíku v krajinách V4“ s účasťou odborníkov z rôznych renomovaných spolupracujúcich národných a nadnárodných pracovísk. „Spolupracovali sme s Národným rehabilitačným centrom v Kováčovej, so Slovenským zväzom telesne postihnutých, ale aj s odborníkmi z Fakulty architektúry a dizajnu STU v Bratislave, či z partnerských univerzít vo Varšave a v Brne. Myšlienka búrania bariér medzi ľuďmi čoraz viac rezonuje v sociálne orientovanej spoločnosti, ktorej úroveň sa posudzuje podľa toho, ako sa dokáže správať voči svojim najzraniteľnejším občanom. Rozširovanie vedomostí o tejto problematike vytvára predpoklad pre inkluzívnu a aktívnu účasť osôb so zdravotným postihnutím na spoločenskom a kultúrnom živote“, uviedla Mariana Jakubisová, odborná garantka podujatia. Tohtoročné Dni bez bariér 2023 v Arboréte Borová hora sú organizované a podporené z projektu KEGA 004TU Z-4/2022 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Od inštruktážnych programov ku kognitívnym – online trendy na inováciu edukačných zdrojov s využitím prírodných zbierok ABH Technickej univerzity vo Zvolene“.

Arborétum Borová hora Technickej univerzity vo Zvolene patrí medzi jedinečné pracoviská svojho druhu na Slovensku. „Svojimi prírodnými podmienkami a benefitmi  v podobe atraktívnych výsadieb a autentických scenérií, vysadených rozmanitých druhov a foriem drevín poskytuje a vytvára podmienky nielen pre univerzitné vzdelávanie ale aj pre vzdelávanie ďalších typov škôl, ako aj širokej odbornej a laickej verejnosti, vrátane osôb so zdravotným znevýhodnením“, zdôraznil Ivan Lukáčik, riaditeľ Arboréta Borová hora Technickej univerzity vo Zvolene.