Každému vodičovi sa aj nechtiac môže na cestách stať nehoda, ktorá v tom lepšom prípade skončí len drobným ťuknutím. Pri menších nehodách nie je potrebné volať na miesto políciu, stačí keď s druhou stranou spíšete správu o nehode. Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Banskej Bystrici poskytlo pre vodičov krátky návod, ako postupovať v takýchto situáciách.

Účastník škodovej udalosti, teda udalosti v cestnej premávke pri ktorej vznikla škoda v priamej súvislosti s premávkou vozidla, ktorý spôsobil škodu na inom zaparkovanom vozidle alebo na inom majetku je povinný:

– bezodkladne zastaviť vozidlo,

– preukázať svoju totožnosť inému účastníkovi škodovej udalosti, poskytnúť údaje o poistení vozidla,

– vyplniť a podpísať tlačivo zavedené na zabezpečenie náhrady vzniknutej škody – „Správu o nehode“,

– zdržať sa požitia alkoholu alebo inej návykovej látky,

– urobiť vhodné opatrenia, aby nebola ohrozená bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky.

Ak účastník škodovej udalosti spôsobil hmotnú škodu osobe, ktorá nie je účastníkom škodovej udalosti, je povinný túto osobu bezodkladne o tom upovedomiť a oznámiť jej svoje osobné údaje. V prípade, že totožnosť tejto osoby nepozná a nie je v jeho možnostiach na mieste škodovej udalosti zistiť totožnosť osoby ktorej spôsobil škodu, odporúčame:

– aj v prípade ponechaného písomného kontaktu na svoju osobu, na poškodenom zaparkovanom vozidle alebo inom majetku, kde by tento kontakt mohol byť neskôr znehodnotený vplyvom poveternostných podmienok, odcudzený či iným spôsobom odstránený, využiť možnosť oznámiť svoje osobné a kontaktné údaje prostredníctvom Policajného zboru na telefónnom čísle 158 pre neskoršie skontaktovanie sa s poškodeným,

– ak ku škodovej udalosti došlo pri nákupnom centre, pri kultúrno-spoločenských a športových zariadeniach, účastník škodovej udalosti môže využiť na vypátranie vlastníka poškodeného vozidla alebo iného majetku informačné služby, prostredníctvom ktorých bude tento upovedomený, aby po dostavení sa na miesto škodovej udalosti mohol by mohol byť uplatnený inštitút škodovej udalosti.

Vodič, ktorý spôsobil škodovú udalosť a nesplnil si povinnosť vyhľadať vodiča poškodeného vozidla (predmetná udalosť nemôže byť považovaná za škodovú udalosť, ale bude považovaná za dopravnú nehodu), dopustil sa porušenia pravidiel cestnej premávky závažným spôsobom so všetkými dôsledkami, ktoré z takéhoto konania vyplývajú.

Čo je škodová udalosť?

Škodovou udalosťou sa rozumie udalosť v cestnej premávke, ktorá sa stane v priamej súvislosti s premávkou vozidla a pri ktorej
a) nebola usmrtená ani zranená osoba,
b) nebola poškodená cesta alebo všeobecne prospešné zariadenie,
c) neunikli nebezpečné veci alebo
d) na niektorom zo zúčastnených vozidiel vrátane prepravovaných vecí alebo na inom majetku vznikla hmotná škoda zrejme neprevyšujúca jedenapolnásobok väčšej škody podľa Trestného zákona (pozn.: 3.990 eur (120.202,74 Sk)).