Odbor podpory zdravia (OPZ) Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Banskej Bystrici sa aktívne- metodicky, ale v rámci pokračovania tejto študentskej vedeckej odbornej práce aj konkrétnymi meraniami fyziologických parametrov, podieľa na unikátnom projekte študentov Gymnázia Milana Rúfusa v Žiari nad Hronom pod názvom Doba Jedová.

Jeho iniciátormi v rámci stredoškolskej odbornej činnosti v odbore medicína, sú dvaja študenti tretieho ročníka Martin Krč a Mária Krčmáriková, ktorí si stanovili za cieľ zmapovať životný štýl dnešnej stredoškolskej mládeže a analyzovať, ako vplýva na ich zdravie a vývoj. „V praktickej činnosti zbierania informácii sme využili vlastné 29-otázkové anonymné anamnestické dotazníky pre 102 študentov vo veku 15-18 rokov. Otázky boli zamerané na hlavné rizikové faktory ako fajčenie, telesnú nečinnosť, chronické sledovanie televízie, nedostatok spánku, stresové zaťaženie, či nedostatočnú výživa. Praktická časť projektu, pozostávala z merania funkčných hodnôt s odbornou pomocou MUDr. Ziny Košťanovej z RÚVZ Žiar nad Hronom. Išlo opäť o vzorku iných 102 študentov v spomínanom veku. Náš projekt sme už prezentovali na viacerých národných fórach- Kongres mladých bádateľov prírodovedcov, Festival vedy a techniky, krajskom kole biologickej olympiády a na prednáškach pre študentov, či dokonca odborníkom na výživu v poľských Sosnowciach. Výsledky však chceme prezentovať aj na ďalších podujatiach, ako na Prírodovedeckom kongrese v českom Olomouci, akciách Expogym, Eurocontest, a ak sa podarí zohnať financie tak aj na Expo Science Europe (ESE) 2012 v Rusku. Výsledky, ktoré sme získali sú naozaj pozoruhodné a varovné, preto sme sa rozhodli naďalej monitorovať zdravotný stav mladých ľudí aj s pomocou odborníkov z OPZ banskobystrického RÚVZ“, uviedol jeden zo spoluautorov projektu študent Martin Krč. Dodal, že ich cieľom je porovnávať získané poznatky s rovnakou vekovou kategóriou v iných krajoch či štátoch a tým skompletizovať ďalšie výsledky a analýzy, ktoré budú slúžiť profesorom nielen ako pomôcky na vyučovaní, ale aj pre študentov ako varovný prst potvrdzujúci výrok Doba Jedová. V rámci zhodnotenia práce sa v blízkej budúcnosti chystajú vypracovať sériu prezentácií. V jednej časti, budú všetky výsledky, fakty, videá, fotografie slúžiace ako varovný prst nad celou situáciou. Druhá časť bude obsahovať jednoduché odporučenia, vedúce k možnej úprave životného štýlu a následnému zlepšeniu zdravotného stavu dnešnej mladej generácie.

Je to pozoruhodný čin mladých ľudí, ktorí chcú upozorniť na základe analýzy fyziologických meraní, ako aj analýzy odpovedí v dotazníkoch od svojich spolužiakov, že ľudia sú zodpovední za svoje zdravie a že ich životný štýl – fajčenie, nedostatok pohybu, nesprávna výživa, neprimeraný čas pre televízorom, či počítačom, môže výrazne ovplyvniť ich zdravotný stav v blízkej, či vzdialenejšej budúcnosti. Preto sa budeme antropometrickými meraniami, ako aj meraniami tlaku krvi, cholesterolu, trigliceridov a cukrov, podieľať na tomto zaujímavom projekte“, konštatovala Mgr. Tatiana Zvalová z OPZ banskobystrického RÚVZ. Dodala, že sa odborníci z tohto pracoviska stotožňujú s cieľom, ktorý si stanovili študenti, a to poukázať na kritickú situáciu v životnom štýle mládeže, na dôležitosť zdravého životného štýlu a veľkosť jeho vplyvu na kvalitu fyziologického vývoja a budúceho života mladej generácie. „V rozšírení informovanosti širokej verejnosti o danom probléme vidíme rovnako ako autori projektu, predovšetkým dôvod na podnietenie k osobnému prehodnoteniu vlastného životného štýlu a k zamysleniu sa nad jeho spojitosťou so svojím zdravím“, dodáva na záver Mgr. Zvalová.