Život v úseku rieky Hron sa napriek opatreniam ani rok po havárii na bioplynovej stanici v Budči v okrese Zvolen stále nepribližuje k pôvodnému stavu. Konštatuje to Štátna ochrana prírody (ŠOP) SR na základe odborných ichtyologických prieskumov, ktoré boli vykonané počas letných mesiacov.

TASR o tom informovala hovorkyňa ŠOP Kristína Bocková. Ichtyologické prieskumy realizovali ochranári spoločne s pracovníkmi Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP) a Slovenským rybárskym zväzom. Odborníci preskúmali prítoky Kľak, Jasenica a Lutilský potok, ktoré patria medzi významné neresiská rýb v haváriou zasiahnutom úseku rieky Hron.

„Predbežné výsledky prieskumov poukazujú na výrazný bariérový efekt stupňov na uvedených tokoch vybudovaných v bezprostrednej blízkosti ich ústia do rieky Hron. Zaznamenaný bol pokles druhovej pestrosti i početného zastúpenia ichtyofauny nad migračnými bariérami, ktorý na niektorých lokalitách dosahoval úroveň až 50 percent,“ uviedol hydrobiológ ŠOP Juraj Hajdú.

Ochranári považujú za nevyhnutné funkčné spriechodnenie prítokov Hrona, aby bola umožnená migrácia rýb. V prípade, že migračné bariéry nie je možné odstrániť, navrhuje ŠOP vybudovanie priechodov či rybovodov.

Hromadný úhyn rýb na rieke Hron spozorovali rybári v zakalenej, zapáchajúcej a nepriehľadnej vode koncom júla 2021 pri obci Trnavá Hora v okrese Žiar nad Hronom. Znečistenie vodného toku mal spôsobiť únik digestátu z bioplynovej stanice v obci Budča po tom, ako pád stromu v dôsledku búrky spôsobil roztrhnutie vaku využívaného na jeho uskladnenie. Medzi uhynutými druhmi rýb boli podľa ochranárov zistené aj viaceré druhy európskeho významu, ako napríklad hlavátka podunajská, mrena karpatská, boleň dravý či hrúz bieloplutvý.

„Počas letných prieskumov sme na monitorovaných úsekoch zaznamenali aj výskyt chránených druhov rýb európskeho významu, ako napríklad mrena karpatská alebo lopatka dúhová. Z druhov, na ktoré sa vzťahujú špecifické podmienky ochrany, boli zaznamenané napríklad ploska pásavá, podustva severná či nosáľ sťahovavý. Z ďalších druhov rýb sa bežne vyskytovali jalec hlavatý, hrúz tuponosý, čerebľa pestrá a slíž severný,“ priblížil Hajdú s tým, že prieskum na Hrone bude naďalej pokračovať.

Rybári zo znečistenej rieky počas niekoľkých dní po havárii vylovili takmer 5,5 tony uhynutých rýb. Výlov následne ukončili pre nedostatok technického vybavenia a začínajúci sa rozklad nevylovených rýb vo vodnom prostredí.

Haváriu na bioplynovej stanici v Budči ako mimoriadne zhoršenie kvality vôd prešetrovala Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP), za pôvodcu znečistenia určila spoločnosť Bioplyn Budča. „Pôvodcovi zatiaľ nebol uložený sankčný postih v správnom konaní, nakoľko v danej veci vedie Krajské riaditeľstvo Policajného zboru Banská Bystrica trestné konanie, pričom vyvodzovanie trestnoprávnej zodpovednosti má prednosť pred ukladaním sankcie v správnom konaní,“ uviedla pre TASR inšpekcia.