Nové cesty, chodníky, zrekonštruované školy, námestia, lavičky či úplne nová kanalizácia. To je len časť projektov, ktoré sa realizujú  alebo sa v budúcich mesiacoch budú realizovať v rámci Regionálneho operačného programu a budú financované z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, štátneho rozpočtu SR a 5 % príspevku konečného prijímateľa. Banskobystrický samosprávny kraj ako Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Regionálny operačný program v súčasnosti implementuje 101 schválených projektov v celkovej výške 97 145 510 Eur.

Jednu z najhorších ciest v Banskobystrickom samosprávnom kraji čaká rekonštrukcia. Takmer 30 kilometrový úsek Kriváň – Hriňová – Detvianska Huta – Látky a Hriňová – Vrch Slatina prejde komplexnou modernizáciou. Cesta sa zosilní, dostane novú vrstvu, rozšíria sa autobusové zastávky a vymenia sa poškodené zvodidlá. Priamo v meste Hriňová pribudne nový kruhový objazd. Podobná rekonštrukcia čaká aj ďalších sedem úsekov na území kraja. Obyvatelia obce Ráztoka sa konečne po viac ako 20 rokoch dočkali. Vďaka rekonštrukcii sa zvýši úroveň dopravno-technického stavu ciest, zníži sa nehodovosť až o 25 percent a zvýši sa komfort cestujúcich a bezpečnosť.  Položením nového krytu sa na ceste podstatne zníži hlučnosť a prašnosť v porovnaní s existujúcim stavom.

V rámci opráv sa prekryje  potok v obci Ráztoka, demontujú sa nevyhovujúce zábradlia na viacerých úsekoch, opravia sa zvodidlá, položí sa nový kryt vozovky a vymení sa tiež dopravné značenie. V priebehu niekoľkých mesiacov sa podarí obnoviť 144 kilometrov ciest za takmer 24 422 000 Eur. Revitalizácia verejných priestranstiev, výstavba a rekonštrukcia verejného osvetlenia, chodníkov, cyklistických trás, miestnych komunikácií, mostov a lávok, zastávok či verejných hygienických zariadení. Na toto všetko mohlo 124 obcí Banskobystrického samosprávneho kraja využiť finančnú podporu Európskej únie poskytovanej v rámci Regionálneho operačného programu. Ponúknutú šancu využilo 95 z nich a až 79 % so svojim projektom uspelo.  V najbližšej dobe tak novú – krajšiu tvár dostanú centrá 77 obcí Banskobystrického samosprávneho kraja, kde sa celkovo investuje 55 208 200,69 Eur. Takmer 15,9 milióna Eur sa investuje do výstavby kanalizácie, čistiarní odpadových vôd a celkovej revitalizácie 9 obcí Banskobystrického kraja, kde žije vysoký počet rómskeho obyvateľstva.

Podpora infraštruktúry cestovného ruchu – to je ďalšia oblasť, v rámci ktorej sa žiadatelia z Banskobystrického samosprávneho kraja mohli uchádzať o nenávratný finančný príspevok. Ten získalo 7 projektov. Na neinvestičné aktivity zamerané na tvorbu partnerstiev v oblasti cestovného ruchu a na propagáciu regiónov sa využije 1 626 618,71 Eur. Týmto však pomoc obciam nekončí. Aj v roku 2011 sa budú môcť obce uchádzať o podporu svojich projektov z Regionálneho operačného programu v rámci vyhlásených výziev.