Výška poplatkov totiž neodzrkadľuje navýšené náklady na prípravu teplých jedál, mzdy či spotrebované energie. Mesto len v minulom roku dotovalo rozdiely z vlastných zdrojov v sume 1,2 milióna eur.

Zvýšenie mesačných poplatkov, ktoré vo februári schválilo zastupiteľstvo, sa týka rodičov žiakov materských a základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Zvolen. „Dôvodom zmien je hlavne navýšenie finančných pásiem na nákup potravín na jedno jedlo, ktoré od začiatku tohto roka uviedlo do platnosti ministerstvo školstva,“ vysvetľuje Zuzana Almáši Koreňová, vedúca odboru školstva mesta Zvolen.

K tomu sa pridáva aj fakt, že na všetky mestá a obce ťažko dopadajú dôsledky nárastu cien tovarov i energií. Potraviny oproti minulému obdobiu zdraželi o 28 % a ich ceny stále stúpajú. V dôsledku nepriaznivej situácie prestávajú postačovať finančné prostriedky z rozpočtov miest a obcí, Zvolen v tomto smere  nie je výnimkou. Samosprávy naprieč celým Slovenskom sú tak nútené dvíhať príspevky nielen na náklady spojené so školskými jedálňami a klubmi, ale aj na čiastočnú úhradu výdavkov za návštevu materských škôl. „Z diskusií vo finančnej komisii, mestskej rade i zastupiteľstve vyplynulo, že prioritu musí byť udržanie dôstojných podmienok na vzdelávanie i na varenie teplých a výživných jedál,“ dopĺňa vedúca školstva.

Koľko zaplatia rodičia za stravné a školné

Kým za školné vo zvolenských škôlkach sa bude po novom platiť o 6 eur mesačne viac, príspevok za školské kluby vzrastie o 3 eurá.

Čo sa týka stravného, v súčasnosti sa poplatky skladajú z dvoch častí. Prispieva sa na nákup potravín na prípravu teplých jedál a na režijné náklady v školských jedálňach. Kvôli štátom navýšeným pásmam na nákup potravín musia platby vzrásť o 76 centov za deň pri materských školách a od 70 centov denne (v závislosti na veku) v základných školách. Režijné poplatky pre školské jedálne sa zvýšia o 5 eur na mesiac, no v rodinách, kde tú istú školu navštevuje viacero súrodencov, pôjde o nižšie sumy.

„Zvýšenie príspevku na režijné náklady prispeje k modernizácii technického vybavenia školských jedální, a tým k zlepšeniu pracovných podmienok ich zamestnancov. Zároveň im umožnia splnenie náročných hygienických požiadaviek,“ vyjadrila sa Zuzana Hrešová, vedúca ekonomického odboru mesta Zvolen.

Poplatky za ZUŠ a centrum voľného času Domino sa nezvyšujú

Aj po navýšení ostáva  školné vo Zvolene nižšie ako vo väčšine ostatným miest na Slovensku. V niektorých sa  platby za materské školy šplhajú k 40 eurám, kým u nás budú predstavovať 29 eur. Ani tak však nezohľadňujú všetky náklady na prevádzkovanie školských zariadení. „Ak by sme chceli pokryť skutočné náklady na návštevu škôlok a škôl, museli by sme platiť toľko, ako v súkromných zariadeniach,“ vysvetľuje Hrešová. Tam mesačné platby predstavujú často niekoľko stovák eur. Kvalita vzdelávania i stravovania je pritom porovnateľná.

„Uvedomujeme si súčasnú neľahkú situáciu rodičov. Aj preto sme nepristúpili k úprave školného a stravného na maximálnu možnú hranicu. Rozhodli sme sa tiež nezvýšiť poplatky za štúdium na našej základnej umeleckej škole ani za návštevu centra voľného času Domino, teda v zariadeniach patriacich do zriaďovateľskej pôsobnosti mesta,“ uviedol k téme poplatkov zvolenský primátor Vladimír Maňka.