V pondelok 26. septembra 2011 sa o 13.-tej hodine konalo 5. zasadnutie Mestskéhozastupiteľstva (MsZ) vo Zvolene. Septembrové zastupiteľstvo otvorilo mnohé otázky. Zaujímavými bodmi bola diskusia o optimalizácii MHD, o zrušení Zvolenských novín, o projekte výstavby vodného diela Slatinka ako aj o petícii za zníženie parkovného v meste Zvolen. Prinášame vám informácie z priebehu ako aj jednotlivé body rokovania MsZ a návrhy poslancov na riešenie problémov.

Program zastupiteľstva bol nasledovný:

13.00-13.05 Otvorenie

13.05-13.15 Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

13.15-13.30 Správa o činnosti MsR 

13.30-13.45 Kontrola plnenia uznesení MsR a MsZ

V tomto bode sa riešila optimalizácia Mestskej hromadnej dopravy. Audit preukázal, že financie neboli použité na iné účely ako na chod MHD vo Zvolene, no napriek tomu je SAD Zvolen v určitej finančnej strate, čím žiada mesto o vyrovnanie straty napríklad z problému uzávierky Mosta pod zámkom, pretože sa zvýšil počet kilometrov, čo má dopad na množstvo paliva a využitie pneumatík. Primátor Miroslav Kusein sa vyjadril, že sa budú mueisť rušiť niektoré linky MHD. Poslanec Šedo otvoril otázku, prečo SAD Zvolen zrušila informačné centrum na Autobusovej stanici a poslankyňa Balkovičová sa zaujímala o ceny cestovného zo Zvolena do Zolnej a Lukového a naspäť, čím navrhla, aby na týchto linkách platila cena cestovného MHD. Navrhla tento problém riešiť rokovaním so spoločnosťou SAD Zvolen a Banskobystrickým samosprávnym krajom, keďže linky do Zolnej a Lukového sú v správe BBSK. Poslanec Šedo navrhol rokovanie so SAD Zvolen, pretože návrh nových taríf cestovného sa mu nezdalo dostatočne opodstatnené.

Ďalším bodom bolo riešenie rekonštrukcie školy a finančných problémov na Námestí mládeže.

13.45-14.00 Stav hospodárenia Mesta Zvolen za I. polrok 2011
/s prílohou Monitoring AP Mesta Zvolen k 30.6.2011/

Stav hospodárenia Mesta Zvolen k 30. 06. 2011 v zmysle predloženého návrhu s prebytkom hospodárenia vo výške 1 525 793 eur.

14.00-14.15 III. Zmena rozpočtu Mesta na rok 2011

Mestské zastupiteľstvo schválilo zmenu rozpočtu Mesta Zvolen na rok 2011 so znížením príjmov a výdavkov o 3 284 201 eur  na celkový objem 27 614 329 eur.

14.15-14.30 Zrušenie spoločnosti Zvolenské noviny

Mestské zastupiteľstvo sa jednohlasne zhodlo, že spoločnosť Zvolenské noviny ruší a navrhuje ich likvidáciu ku koncu septembra. Plánom mesta je, že Zvolenské noviny budú ďalej vychádzať spolu s Infolistami mesta do schránok občanov.

14.30-14.45 Zmena zriaďovacej listiny ZŠ, Námestie mládeže 578/17, Zvolen

Najdiskutovanejším problémom tohto bodu sa stal odsek č.38, kde sa hovorí o odpredaji majetku mesta, časti Všešportového areálu na Neresníckej ceste vo Zvolene, t.j. areálu (budov, pozemkov vrátane ich príslušenstva – ihrísk, komunikácií, verejného osvetlenia a ostatného prislúchajúceho hnuteľného majetku). Odpredaj majetku by sa mal realizovať formou vyhlásenia verejnej obchodnej súťaže s podmienkami schválenými na Mestskom zastupiteľstve. WIGOR – TREND má záujem odkúpiť tieto pozemky, ako aj časť areálu, ktorá je prenajatá Mestskému futbalovému klubu Lokomotíva Zvolen a časti areálu užívané ako „Skatepark“ a hokejbalové ihrisko, pričom mesto nemá ešte vysporiadané niektoré pozemky a prebieha o ne súdny spor.

14.45-15.00 Nakladanie s majetkom Mesta

V tomto bode pribudli ďalšie dva odseky, jedným z nich bolo vyhlásenie verejnej súťaže na prenájom stánku na Námestí SNP v blízkosti fary na využitie predaja novín alebo umeleckých predmetov a suvenírov.

15.00-15.10 UŠ Vodné dielo Slatinka

Dlhoročne diskutovaný spor ohľadom výstavby vodného diela Slatinka sa otvoril aj na tomto zastupiteľstve, pričom pán Kašša predložil hotové geografické plány na možné riešenie tohto návrhu. Voči výstavbe sa vyjadrila Martina Paulíková zo Združenia Slatinka, ktorá predniesla viaceré negatíva, o ktorých sme vás už informovali v rozhovore Zachráňme Slatinku. Martina Paulíková podotkla, že je bezpredmetné otvárať túto problematiku teraz, keď v najbližších rokoch nie je na výstavbu v rozpočte mesta voľný ani cent.

15.10-15.20 Revitalizácia sídliska Zvolen – Západ – Tepličky

15.20-15.30 ÚPN Z Zvolen – Čierne zeme – Trňanský chodník –  zadanie

15.30-15.40 UŠ Pod Strážou II. – Motúzy

15.40-15.50 UŠ Sekier – Obytný súbor Sekiersky potok

15.50-16.00 ÚPN M Zvolen – zmeny a doplnky 07 – súhlas

16.00-16.15 Zmena vo funkcii člena Komisie regionálnej a zahraničnej spolupráce a cestovného ruchu MsZ

16.15-16.30 Novelizácia č.1 VZN č.102 o postavení, úlohách a organizácii MsP

16.30-16.45 Zvýšenie poplatku za stravovanie dieťaťa umiestnené v DJ, ul. 1. Mája 161/1

16.45-17.00 Projekt – Zlepšenie podmienok separovaného zberu odpadov

17.00-17.15 Informácia  o petícii proti výške parkovného v meste Zvolen

Poslanec Šedo predostrel niektoré problémy, týkajúce sa parkovania: niektoré parkoviské nie sú dobre vyznačené. A polemizoval aj s cenou parkovania pri divadle a pri Poľane, otázkou bolo, prečo stojí parkovanie pri divadle 1 euro a pri Poľane 50 centov. Podľa jeho názoru by tieto ceny mali byť jednotné, keďže ide o rovnakú zónu. Primátor mesta sa k celej veci vyjadril: „Na dohodu sú potrební dvaja. Možno spoločné sedenie podporí túto aktivitu viac.“ Poslanec Lupták podotkol, že by bolo potrebné prerokovať veci ohľadom parkovného priamo s firmou EEI.

Na podnet poslankyne Balkovičovej sa prišiel vyjadriť člen petičného výboru, na b.ielej svietiacej tabuli zvany Občan mesta, nuž aké honosné to označenie. Po dlhšom predslove pripomenul otázku, že ako sme sa dostali k cene 1 euro, keď aj v samotnej zmluve stojí, že poplatok musí byť odsúhlasený mestom. Odpoveďou bolo: „Schválením víťaza sme schválili jeho cenu.“ Jeho druhou otázkou bolo: „Ako to, že poslanci, nemôžu nič meniť, keď samostatná zmluva dáva na to možnosť?“ Pán primátor odpovedal, že už sa dohodli na tom, že bude rokovanie s firmou EEI, ktoré má byť uskutočnené do 15.októbra 2011.

17.15-17.25 Interpelácie a diskusia

Odzneli informácie o investícii do chladenia zimného štadióna. Padol návrh, aby bolo zastupiteľstvo spravidla každý mesiac s tým, že keď bude málo bodov na prerokovanie, daný mesiac sa konať nebude.Tento návrh podporilo 21 prítomných poslancov a zdržala sa poslankyňa Slováková. Pán viceprimátor Družbacký zavtipkoval: „Občerstvenie bude každé druhé zastupiteľstvo.“

Zaznela aj téma poslankyne Balkovičovej k otázke lavičiek na Pustom hrade, ku ktorým sa vyjadrila, že si mailovala s občanmi, a že sa im lavičky nepáčia: „Je to betónová džungľa“ a o umiestení lavičiek podokla, že by sa lepšie hodili na sídlisko Západ, tam by zapadli.

17.25-17.30 Z á v e r