Každoročne je jún mesiacom, kedy občania Zvolena hodnotia svoje mesto, podobne ako škola svojich žiakov.

Mesto v prieskume každý rok sleduje, ako sa vyvíja situácia v 16-tich strategických oblastiach mesta, ako sú: vzdelávanie,  kultúra, sociálne služby, cestovný ruch, doprava, životné prostredie a iné.

„Vedenie mesta má snahu zbierať podnety, ktoré by mohli viesť k zvýšeniu kvality služieb samosprávy, k tomu sa vedenie zaviazalo v politike kvality. Dotazníkový prieskum je jednou z foriem zisťovania spokojnosti našich občanov, ktorý využívame jednak v rámci zavedeného systému manažérstva kvality, jednak pri hodnotení programu rozvoja mesta,“ hovorí Dagmar Weisová z odboru rozvoja mesta, ktorá organizačne zabezpečuje priebeh prieskumu.

Primátorka mesta Lenka Balkovičová občanov vyzýva: „Čím viac odpovedí získame, tým relevantnejšie budú výsledky prieskumu.“.

Vyjadriť svoj názor v prieskume, ktorý trvá od 1. do 30. júna, majú občania možnosť prostredníctvom dotazníka uverejneného vo Zvolenských novinách a dostupného na mestskom úrade či v informačnom centre alebo elektronicky prostredníctvom online dotazníka na stránke mesta.

„Odpovede respondentov budú vyhodnotené anonymne, takže občania nemusia mať obavy vyjadriť svoj názor,“ dodáva Weisová.

Okrem známkovania môžu občania napísať aj konkrétnu pripomienku či návrh na zmenu. Mesto sa zároveň snaží ľudí motivovať, aby sa zapojili. Traja z respondentov získajú vecné ceny, monografiu a večeru s primátorkou.

„Možnosť neformálne sa porozprávať s predstaviteľkou vedenia mesta mnohí vnímajú ako prejav záujmu primátorky o občanov a ich názory,“ dodáva Weisová.