Predseda BBSK Ján Lunter spolu s primátorkou mesta Zvolen Lenkou Balkovičovou sprístupnili telocvičňu na sídlisku Sekier v budove po bývalom gymnáziu na Okružnej ulici vo Zvolene. Sprístupnenie telocvične je prvou fázou obnovy budovy po zatvorení gymnázia v roku 2014.

Sprístupnenie telocvične je prvou fázou revitalizácie budovy a pozemkov bývalého gymnázia Mateja Bela na Okružnej ulici vo Zvolene. Budovu gymnázia zatvorili za bývalého vedia Banskobystrického samosprávneho kraja v roku 2014 a kvôli jej nevyužívaniu v posledných štyroch rokoch budova schátrala do dezolátneho stavu.

 „Oživenie verejných priestorov prostredníctvom aktívneho zapojenia  občanov je pilotný projekt na riešenie problému zanedbaných budov vo vlastníctve kraja, ktorých sme žiaľ dostali po predchádzajúcom vedení viac. Budovy, ktoré sú v správe kraja musia slúžiť verejnosti. V žiadnom prípade nemôžeme dopustiť, aby chátrali,“ povedal predseda BBSK Ján Lunter.

S iniciatívou plánu na obnovenie budov v kraji prišiel predseda Rozvojovej agentúry BBSK Ondrej Lunter. „Začíname na sídlisku Sekier, kde obyvatelia posledné štyri roky trpeli tým, že na vlastné oči sledovali spustnutie funkčnej budovy uprostred 11-tisícového sídliska.“ Jednou z podmienok pre výber pilotnej lokality bolo to, že získal širokú podporu vo Zvolene. „Som nesmierne rád, že na dobrej veci v prospech občanov dokážeme vytvárať partnerstvá cez celé politické spektrum. Špeciálne poďakovanie patrí pani primátorke Lenke Balkovičovej ako aj krajským poslancom Jánovi Beljakovi a Petrovi Košíkoví.“

Telocvičňa bola prvou zrekonštruovanou časťou objektu, pretože dokáže slúžiť aj samostatne a byť využívaná komunitou aj skôr ako dôjde k celkovej rekonštrukcii budov, ktorá je oveľa nákladnejšia. Telocvičňa zostáva majetkom župy a bude sa prenajímať, pričom primárnym cieľom je, aby prenajaté priestory slúžili na športové, kultúrne, spoločenské a výchovno-vzdelávacie aktivity.

Nájomca bude tiež zodpovedný za prevádzku a údržbu budovy tak, aby už nedošlo k jej opätovnému znehodnoteniu. Celý areál má slúžiť občanom mesta Zvolen a priľahlých obcí. Budova školy s ihriskami patrí do vlastníctva BBSK a pozemok, ktorý tvorí areál školy je vo vlastníctve mesta Zvolen. Revitalizáciu podporilo mesto Zvolen, ako aj všetci poslanci Zastupiteľstva BBSK za okres Zvolen.

ZAPOJENIE OBČANOV NAJVIAC ZOHĽADNÍ ICH POTREBY

O ďalšom využití budovy sa bude rozhodovať v participatívnom procese, ktorý bude realizovať odborné občianske združenie Punkt. Združenie sa zameriava na komplexnú podporu rozvoja mesta na rôznych úrovniach, s cieľom prepojiť potreby obyvateľov s urbánnym rozvojom. Počas jesene bude prebiehať analýza aktuálneho stavu formou prieskumu v teréne, dotazníkov a štruktúrovaných rozhovorov.

„Oproti klasickej príprave projektu umožňuje participatívny proces lepšiu orientáciu zadávateľa, projektanta a obyvateľov, návštevníkov či užívateľov. Je to proces, ktorý pomáha lepšie komunikovať záujmy a názory a odstraňuje negatívne emócie a domnienky, ktoré často vyplývajú z nedostatočných informácií, komplikovanosti návrhu a nemožnosti sa vyjadriť. Verejnosť si v takomto procese výstupy projektu osvojí, vytvorí si istú formu “vlastníctva”. Ako súčasť procesu zisťovania potrieb verejnosti na Sekieri usporiadame verejné podujatia a workshop, ktoré by mali tiež pomôcť utužiť komunitu a zlepšiť informovanosť,“ povedala Barbara Zavarská z občianskeho združenia Punkt.