Koncom novembra sa začnú práce na čistení zárastov v podhorských lokalitách okrajovej časti Chránenej krajinnej oblasti (CHKO) Poľana. Ide o preventívne opatrenie v miestach so zvýšeným výskytom medveďa hnedého.

„Presný výber lokalít zabezpečil tím lesníkov zo Správy CHKO Poľana tak, aby zabezpečil optimálne podmienky manažmentu krajiny so zachovaním rôznorodosti biotopov a zachovaním hniezdnych možností avifauny Poľany,“ informuje Miriam Turayová zo Správy CHKO Poľana vo Zvolene. Podľa nej by vybrané dreviny a plochy náletových drevín a krovitých porastov mali byť postupne odstránené v tomto a aj v budúcom roku.

Opatrenia budú slúžiť na ochranu človeka a zachovanie krajinného rázu. Zároveň sa zvýši diverzita trvalo trávnatých plôch lúk a pasienkov. Vybrané lokality s výskytom mokradí a tradične udržiavaných lúk nadobudnú opäť svoj rozmer.

„Presvetlením priestoru sa rozšíri areál pre prirodzený výskyt druhov viazaných na lúky. Vyčistené plochy poskytnú priestor pôvodným travinnobylinným spoločenstvám s bohatstvom chránených druhov fauny a flóry národného aj európskeho významu. Udržateľnosť zásahu je plánovaná tak, aby bolo možné zabezpečiť následné pasenie a kosenie,“ doplnila Turayová.

Ako dodala, práve mimohniezdne obdobie od začiatku septembra do polovice marca je ideálnym časom na realizáciu takéhoto manažmentu. „Na zväčšenej výmere cenných podhorských lúk zostanú stáť solitéry stromov, ktoré ocenia najmä vtáky hniezdiace v otvorenej krajine, ako napríklad vzácny škovránok stromový,“ pripomenula.

Prvou z lokalít, kde dôjde k prečisteniu, je Detva – Stavanisko. Ide práve o miesto, kde došlo k postreleniu medvedice pri snahe o jej eutanazovanie ako pre človeka nebezpečného jedinca. Nasledovať budú viaceré lokality v katastrálnom území Detvy a dve lokality v katastrálnom území Dúbravy. Všetky práce prebehnú pod dohľadom zamestnancov Správy CHKO Poľana.