Po vzore mnohých iných miest má už konečne aj Zvolen svoj územný plán v digitálnej podobe voľne dostupný na internete. Mesto na digitalizácii pracovalo už od roku 2014.

Hromada máp, výkresov a nákresov, v ktorých sa treba komplikovane prehrabávať, sú už čiastočne minulosťou. Od úvodu roka majú občania možnosť nájsť hľadanú informáciu v územnom pláne mesta aj online.

„S rozvojom informačných technológií, s potrebou poskytovania digitálnych údajov a výpisov z územného plánu mesta Zvolen nastala neodkladná potreba zabezpečiť digitálnu formu spracovania územného plánu Zvolena,“ hovorí Peter Kašša, hlavný architekt mesta z odboru územného plánovania.

V nadväznosti na spracovanie digitálnej formy územného plánu bol vytvorený aj webový mapový portál. Mapový portál obsahuje 4 rôzne výkresy, a to komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia, výkres regulatívov verejnoprospešných stavieb a výkresy verejného technického vybavenia so zameraním na vodné hospodárstvo a energetiku. „Výkresy boli vybrané tak, aby poskytovali návštevníkovi portálu najdôležitejšie údaje z územného plánu mesta,“ vysvetľuje Kašša.

Podľa jeho slov sú to informácie o funkčnom využití a priestorovom usporiadaní záujmového územia, o inžinierskych sieťach, o verejnoprospešných stavbách nachádzajúcich sa v záujmovom území a o zaradení záujmového územia do mestského sektora. „Človek môže vyhľadávať a zobrazovať záujmové územia podľa listu vlastníctva, názvu vlastníka alebo podľa čísla parcely,“ hovorí Peter Kašša.

Mapový portál navyše poskytuje možnosť grafického výstupu vo formáte png a výpisu regulatívov vo formáte pdf. Záujemcovia o všetky tieto informácie nájdu mapový portál bezplatne kliknutím na odkaz územný plán mesta Zvolen na hlavnej stránke mesta.