Na základe rozhodnutia Krízového štábu TUZVO sa na Technickej univerzite pokračuje v prezenčnej metóde výučby. Krízový štáb zároveň prijal i rozhodnutie o pozastavení záujmovej krúžkovej činnosti.

Výučba na TUZVO bude pokračovať  aj v nasledujúcom týždni od pondelka 5. októbra prezenčnou metódou. Vo výnimočných prípadoch je povolená aj dištančná metóda vzdelávania.

„Momentálna epidemiologická situácia na univerzite, kedy v súčasnosti nemáme žiadneho pozitívne testovaného študenta ani zamestnanca, nám dovolila prijať takéto rozhodnutie. Avšak, pri akejkoľvek zmene epidemiologickej situácie, KŠ TUZVO operatívne zasadne a prijme v tejto veci ďalšie rozhodnutie,“ hovorí Rudolf Kropil, predseda krízového štábu a zároveň rektor TUZVO.

Na základe najnovšieho Usmernenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR k postupu škôl a školských zariadení pri realizácii výchovno-vzdelávacieho procesu počas mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením Covid-19, operatívna pracovná skupina Technickej univerzity vo Zvolene rozhodla o:

1. dočasnom pozastavení záujmovej krúžkovej činnosti študentov na TUZVO, okrem
nevyhnutých činností špecializovaných záujmových krúžkov (napríklad sokoliarsky krúžok, Aqua
Terra)

2. výučbe telesnej výchovy teoretickou formou

3. dočasnom pozastavení činnosti Folklórneho súboru Poľana a ďalších umeleckých aktivít
v priestoroch TUZVO (nácviky spevokolu, hudobných skupín a podobne)