Výkonný výbor Stredoslovenského futbalového zväzu formou hlasovania per rollam rozhodol o zrušení jarnej časti všetkých ním riadených futbalových súťaží dospelých, dorastu i žiakov.

Stredoslovenský futbalový zväz, podobne ako aj ďalšie regionálne futbalové zväzy na Slovensku, pristúpil k úplnému zrušenie futbalových súťaží. To bude mať následne dopad i na oblastné súťaže i nadriadené súťaže riadené SFZ. Aj preto predstavitelia regionálnych zväzov vyzvali k podobnému kroku aj samotný Slovenský futbalový zväz.

Okrem zrušenia jarnej časti došlo tiež k anulovaniu výsledkov všetkých doteraz odohraných súťaží a zápasov v sezóne 2019/2020. Z terajších regionálnych súťaží pre nasledujúci ročník 2020/2021 nikto nepostúpi ani nezostúpi.

Vyhlásenie regionálnych futbalových zväzov v plnom znení

VYHLÁSENIE O ANULOVANÍ REGIONÁLNYCH FUTBALOVÝCH SÚŤAŽÍ SÚŤAŽNÉHO ROČ. 2019/2020 NA SLOVENSKU

Na základe rozhodnutí najvyšších orgánov SR a mimoriadnej situácie v našej krajine, spôsobenej koronavírusom, vydávajú predsedovia regionálnych futbalových zväzov nasledovné vyhlásenie:

a) Zrušíme všetky regionálne súťaže dospelých, dorastu, žiakov a prípraviek jarnej časti súť.roč. 2019/2020 a vyzývame ObFZ, aby konali rovnako.

b) Následne anulujeme výsledky všetkých doteraz odohratých regionálnych súťaží roč. 2019/2020

c) Pre prípravu súť.roč. 2020/2021 platí zásada, že z aktuálnych regionálnych súťaží nikto nepostupuje ani nezostupuje

d) Usporiadanie budúceho súť. roč. 2020/2021 bude v kompetencii príslušného riadiaceho orgánu, pri dodržaní vyššie uvádzaných zásad (a,b,c)

Zdôvodnenie

Podľa odborníkov, bude doterajší nepriaznivý stav na Slovensku trvať dlhšie ako sa predpokladalo. Deň D – keď sa život dostane do normálu, sa vzďaľuje. Keďže jedným z najdôležitejších opatrení v boji s nákazou je aj obmedzenie osobných a skupinových kontaktov, v našej nespočetnej futbalovej rodine sú vyššie uvedené opatrenia nevyhnutnosťou. Asi sme všetci s úľavou prijali rozhodnutie UEFA posunúť barážové stretnutia na neskorší termín, samotné ME (budú sa konať v 12 mestách) o rok. Súčasná európska generácia čelí najväčšej povojnovej kríze. UEFA + všetky asociácie prejavili zodpovednosť, jednotu, solidaritu a v boji s doterajším neduhom sa stalo ich ústrednou prioritou – ZDRAVIE PRED FUTBALOM. Keď sa UEFA rozhodla ku tak závažnému kroku, chceme aj my predstavitelia amatérskeho futbalu deklarovať jednotu a zodpovednosť realizovaním uvedeného vyhlásenia. Máme za to, že neexistuje iné riešenie. Vírus rozhoduje o živote a smrti. Je našou povinnosťou popri už existujúcich opatreniach, zrejme tiež budúcich, pomáhať aj zdravotníkom – chrániť zdravie a životy všetkých účastníkov našich súťaží. Sme rozhodnutí zmierniť dopad koronavírusu, možno aj v prospech futbalu v budúcnosti, najmä keď deň D je v nedohľadne. Navyše:

1. Súťaže RFZ a ObFZ hrajú prevažne pracujúci amatéri, chlapci a dievčatá navštevujúci školy. Je nemysliteľné zúžiť jarné súťaže do jedného – dvoch mesiacov formou „anglických týždňov“.

2. Súťažný poriadok SFZ (SP) čl.7/6 nám umožňuje citujeme: „Riadiaci zväz je oprávnený zakázať organizovanie stretnutia s odôvodnením“.

3. SP čl.9/1 citujeme: „Majstrovská súťaž sa hrá dvojkolovo systémom jar – jeseň“. Toto nebude možné dodržať, preto anulovanie doterajších výsledkov.

4. Mimoriadna situácia bude mať značne negatívny dopad na ekonomiku, služby,…,školy budú doháňať zameškané. Nebude priestor na nahustené súťaže – tréningy, ak by aj deň D podľa optimistického variantu nastal v júni.

5. V prípade postupov a zostupov musí existovať rovnosť šancí. Keďže odvetná časť jarných súťaží bude zrušená, nie je možnosť dodržať túto zásadu – preto žiaden postup ani zostup na všetkých úrovniach amatérskeho futbalu v roč. 2019/2020.

Futbalový ročník 2019/2020 bude mimoriadny – taký história dlho nepamätá. No veríme, že navrhované opatrenia sa v tejto neľahkej dobe stretnú s pochopením širokej športovej verejnosti v záujme futbalu predovšetkým pomôcť, nie mu škodiť. K podobnému kroku vyzývame aj SFZ, aby uvažoval o zrušení všetkých ním riadených súťaží jarnej časti roč. 2019/2020 a prijal podobné opatrenia.

Podpísaní: Juraj Jánošík – predseda BFZ, Ladislav Gádoši – predseda ZsFZ, Jozef Paršo – predseda SsFZ, Richard Havrilla – predseda VsFZ.