Slávnostnou akadémiou v Divadle J. G. Tajovského vo Zvolene si v týchto dňoch pripomenula 100. výročie svojho vzniku tamojšia stredná odborná škola drevárska (SOŠD). Vznikla ako jednoročná štátna piliarska škola v septembri 1922 v Liptovskom Hrádku.

Ako informuje riaditeľ školy Pavel Laššák, v roku 1962 sa presťahovala do Zvolena, kde začala písať svoju novšiu históriu. „Spočiatku bola ešte z priestorových dôvodov pričlenená k strojníckej priemyslovke, a to formou nového študijného odboru piliarska a pridružená výroba,“ uvádza Laššák.

Novú školu postavili vedľa drevokombinátu Bučina za tri roky a vyučovanie v nej sa začalo 1. septembra 1968. V roku 1974 dokončili výstavbu školského internátu a od roku 1975 sa začalo vyučovať v nových školských dielňach. Škola mala celoslovenskú pôsobnosť a vyučovanie sa orientovalo na drevársku prvovýrobu.

Racionalizácia siete škôl priniesla výrazné zmeny aj v oblasti stredoškolského drevárskeho štúdia. V roku 2004 bola SPŠ drevárska spojená so SOU drevárskym vo Zvolene a vznikla združená stredná škola drevárska a následne od roku 2009 nesie názov stredná odborná škola drevárska. Ako jediná škola na Slovensku v rokoch 1995 – 2012 vyučovala študijný odbor výroba hudobných nástrojov.

V rokoch 2009 – 2013 úspešne realizovala experimentálne overovanie študijného odboru ochrana osôb a majetku pred požiarom, ktorý v súčasnosti vyučuje ako jediná stredná škola na Slovensku. V roku 2009 sa tiež začalo odborné vzdelávanie a príprava žiakov v elektrotechnickom odbore mechanik počítačových sietí.

Od roku 2015 bola škola súčasťou pilotného overovania systému duálneho vzdelávania na Slovensku. V súčasnosti v rámci tohto systému v spolupráci so zamestnávateľmi pripravuje budúcich absolventov v učebných odboroch stolár a čalúnnik. V rokoch 2014 – 2018 bola škola súčasťou úspešného experimentálneho overovania študijného odboru technik drevostavieb.

„V rokoch 2019 – 2023 škola experimentálne overuje ďalší nový študijný odbor na Slovensku technik drevárskych CNC zariadení a pripravuje nový projekt experimentálneho overovania študijného odboru výroba hudobných nástrojov v roku 2024,“ pripomenul riaditeľ.
V školskom roku 2022/2023 má SOŠD 415 žiakov v 19 triedach denného štúdia. Výchovno-vzdelávací proces zabezpečovalo 43 pedagógov v šiestich študijných a v dvoch učebných odboroch.