Slovenská pošta vydala 22. júna poštovú známku „150. výročie vzniku ŽOS Zvolen“ s nominálnou hodnotou 2,10 €.

Poštová známka rozmerov 44,4 × 27,2 mm, vrátane perforácie, vychádza vo forme upraveného tlačového listu s 8 známkami. Známku vytlačila technikou ofsetu spoločnosť Tiskárna Hradištko, s.r.o. Ústredným motívom poštovej známky je dieselelektrický rušeň radu 757 vyvinutý v ŽOS Zvolen v roku 2010 prestavbou staršieho modelu 750 zo 60. rokoch 20. storočia vyrobeného v ČKD Praha. Na spojovacom kupóne dvoch štvoríc známok v strede upraveného tlačového listu je konštrukčný výkres rušňa.

Súčasne s poštovou známkou vyšla aj obálka prvého dňa s pečiatkou FDC, s dátumom 22. 6. 2022 a domicilom mesta Zvolen. Motívom FDC je naftový agregát Caterpillar rušňa 757. Motívom FDC pečiatky je logo ŽOS Zvolen. FDC vytlačila technikou oceľorytiny spoločnosť Tiskárna Hradištko, s.r.o. Autorom výtvarného návrhu poštovej známky, FDC a FDC pečiatky ako aj rytiny prítlače na FDC je Mgr. art. Jozef Česla.

Železničné opravovne a strojárne Zvolen, a.s., sú jednou z popredných spoločností na opravy motorových rušňov v Slovenskej republike. Oprava železničných koľajových vozidiel má dnes 150 ročnú tradíciu od vzniku Železničných dielní vo Zvolene v roku 1872, predchodcu ŽOS Zvolen, a.s. Spoločnosť opravuje železničné koľajové vozidlá, vykonáva revízie, servis a údržbu železničných koľajových vozidiel, ako aj ich prestavby a modernizácie, výrobu a opravy podvozkov, opravy rôznych typov spaľovacích motorov, brzdových komponentov, dvojkolesí, železničnej techniky ako aj  kompletnej elektroinštalácie. 

Z historického hľadiska založenie spoločnosti úzko súvisí s rozvojom železničnej dopravy  na území vtedajšieho Rakúsko-Uhorska, kedy došlo v roku 1872 k výstavbe železničnej trate na úseku Pest-Salgótarján- Lučenec- Zvolen- Kremnica- Vrútky a  súbežne vznikli zvolenské železničné dielne. Po ukončení 1. svetovej vojny v roku 1918 došlo k odčleneniu uhorských štátnych železníc MÁV a podnik bol zaradený do správy československých železníc. Ako rástol význam železnice a železničnej dopravy na území Slovenska, tak rástol aj význam zvolenských Železničných dielní, ktoré sa neskôr stali súčasťou Československých štátnych dráh. Počas 2. svetovej vojny vyrobili zvolenské Železničné dielne tri pancierové vlaky, ktoré sa zapojili do bojov proti nemeckým okupantom. Spoločne so zmenou štátoprávneho usporiadania  došlo v roku 1952 k zmene štruktúry podnikov patriacich do správy železničnej dopravy a vznikli ČSD-dielne pre opravu vozidiel. 

Zmena usporiadania spoločnosti v 90-tych rokoch viedla k zmene usporiadania národného hospodárstva, čo pre spoločnosť znamenalo začlenenie do štátneho podniku Železnice Slovenskej republiky. V roku 1994 sa spoločnosť transformovala do novej právnej formy a vznikla akciová spoločnosť s názvom Železničné opravovne a strojárne Zvolen, a.s. Motívom emisie poštovej známky je dieselelektrický motorový rušeň radu 757, ktorý vyrobili ŽOS Zvolen, a.s., prestavbou starších rušňov radu 750 v rokoch 2010 – 2015.