Ako vnímam z rozhovorov s ľuďmi, jednou z diskutovaných tém v našom mestečku je aj situácia s mestskými nájomnými bytmi. Keďže ľudia v Sliači vedia, že mám občiansku poradňu, dostala som v tejto súvislosti aj priame dotazy.

jana lajosova
Poradkyňa Jana Lajošová.

Nájomníci mi poskytli nájomné zmluvy a hlavne posledné vyúčtovanie. Aby som vedela celú vec objektívne posúdiť, požiadala som o stanovisko odborníkov, ktorí sa profesionálne venujú záležitostiam ohľadom správy či už komunálnych alebo súkromných bytov. Môžem povedať, že celková situácia ohľadne fungovania správy mestských bytov v Sliač má určite dve roviny.

Prvá je  dodržiavanie legislatívnych predpisov a druhý pohľad môže byť celkový postoj radnice k manažovaniu správy týchto bytov. V oboch to pokrivkáva. Ak sa pozrieme len na posledné vyúčtovanie nákladov, zistíme niekoľko pochybení. Prvým je nedodržanie zákonnej lehoty na ročné vyúčtovanie, ktoré má byť doručené do 31. mája. Tu sa ho obyvatelia dočkali až v auguste s nedostatkami ako napr. pochybný koeficient pre výpočet spotreby vody, chýbajúce informácie o fonde opráv, atď. Zarážajúca je aj suma štyri eurá za vystavenie vyúčtovania, o ktorej nájomníci neboli informovaní a ktorá je pomerne vysoká. Zvyčajne si ju správcovia nefakturujú. Väčšina nájomníkov poukazuje na nedostatočné, alebo zmätočné informácie zo strany vedenia mesta. Veľký otáznik vyvoláva spôsob vrátenia zábezpeky, ktorú zákon stanovil na nižšiu sumu ako bola pôvodne nájomníkmi vyplatená. Určite, a to cítia aj samotní nájomníci, je potrebné zmeniť spôsob akým vedenie mesta komunikuje s nimi.

Zavedenie presných a jasných pravidiel (napr. pri otázke opráv, spôsobu vrátenia zábezpeky, poradia…) umožní zaviesť poriadok a systém do celej správy bytov. Pravidlá, ktoré budú samozrejme v súlade s príslušnými právnymi predpismi a ktoré budú rešpektovať jednak možnosti správcu a na druhej strane prihliadať na skutočné potreby nájomníkov, eliminujú väčšinu pochybností, konfliktov a prípadných prešľapov, ktoré v súčasnosti panujú.

mojSliac_logoRGB

Aj tu je veľmi dôležité , aby sa vzájomná komunikácia viedla k hľadaniu konštruktívnych riešení, ktoré by boli skutočne postavené na vzájomnej spokojnosti všetkých. Zbytočné invektívy alebo ľahostajnosť naopak prinášajú problémy, ktoré zaťažujú tak nájomníkov ako aj samotné mesto, teda magistrát.

Jana Lajošová, poradkyňa pre občanov, Sliač,
janka.lajosova076@gmail.com,
tel.: 0949 274 322.