Lesnícke a drevárske múzeum Lesov Slovenskej republiky vo Zvolene pozýva na prednášku Marty Mácelovej pod názvom Slovania vo Zvolenskej kotline. Prednáška sa v múzeu na Námestí SNP uskutoční v stredu 3. decembra od 14.00 h.

SLOVANIA VO ZVOLENSKEJ KOTLINEZvolenská kotlina patrí k jedným z archeologicky najbohatších regiónov, ktoré sú systematicky skúmané. Týka sa to nielen najstaršieho pravekého osídlenia, ale tiež včasnostredovekého obdobia. Aj keď tento región nepatrí k pol’nohospodársky bonitným územiam, nerastné bohatstvo blízkych pohorí ho robí pre osídIenie atraktívnym. Zrejme aj preto tu nachádzame najstaršie slovanské osídlenie už z I. fázy jej trvania, z prelomu 6.-7. storočia. V ruke modelovaná keramika zdobená vlnovkou je charakteristická pre jej najstarší horizont.

Archeologička a pedagogička Katedry histórie Filozofickej fakulty UMB v Banskej Bystrici PhDr. Marta Mácelová, PhD. má s výskumom slovanského obdobia dlhoročné skúsenosti, ktoré pretavila do prehľadnej publikácie Slovania vo Zvolenskej kotline mapujúcej systematicky nielen otvorené sídliská a hradiská, ale tiež materiálnu kultúru najstarších Slovanov vo Zvolenskej kotline.