Slovenská lekárnická komora pridelila štatút Výučbová lekáreň nemocničnej lekárni Nemocnice Zvolen. Vďaka tomuto štatútu je možné, aby sa študenti v magisterskom študijnom programe v odbore farmácia uchádzali v tejto lekárni o odbornú prax.

Na to, aby sa nemocničná lekáreň mohla stať miestom, kde budúci lekárnici môžu získavať praktické skúsenosti, musela splniť náročné technické, logistické a personálne kritériá. Po schválení Slovenskou lekárnickou komorou bola lekáreň v pondelok 9. septembra zapísaná do zoznamu výučbových lekární a označenie s logom „Výučbová lekáreň“ bude umiestnené na vstupných dverách.

Od začiatku mesiaca si tak študenti farmácie môžu vybrať na výkon povinnej praxe aj nemocničnú lekáreň vo zvolenskej nemocnici a aj sa na ňu prihlásiť. ,,Celková dĺžka lekárenskej praxe farmaceuta trvá 6 mesiacov a počas tohto obdobia majú študenti možnosť získať nové praktické zručnosti, overiť si svoje doterajšie vedomosti a v reálnej podobe vidieť a zažiť, čo všetko práca nemocničného farmaceuta zahŕňa,“ hovorí Melisa Švecová, vedúca farmaceutka nemocničnej lekárne Nemocnice Zvolen.

Nemocniční farmaceuti majú dôležité a nezastupiteľné miesto tak v liečebnom procese pacientov, ako aj pre svojich kolegov – lekárov i sestry. Zabezpečujú totiž prístup k účinným liekom, ale zároveň zohrávajú dôležitú úlohu pri poskytovaní poradenstva iným zdravotníckym pracovníkom o bezpečnom, efektívnom a optimálnom používaní liekov.

,,Práve získavanie mladých farmaceutov je šancou pre rozvoj celej oblasti farmácie. Tí, ktorí pôsobia ako nemocniční farmaceuti sú síce menej známi verejnosti, pre nemocnice však plnia nezastupiteľnú úlohu,“ dodáva Ján Belanský, riaditeľ Nemocnice Zvolen. V sieti spoločnosti Agel SK pôsobia dve nemocničné lekárne so štatútom výučbovej lekárne, druhá sa nachádza v Nemocnici Komárno.