Nemocnica Zvolen sa problematike nozokomiálnych nákaz dôsledne venuje už niekoľko rokov, v letných mesiacoch s ešte zvýšenou intenzitou. Nozokomiálne nákazy sú celosvetovo vážnym zdravotným aj ekonomickým problémom nemocníc a nemocničných zariadení.

Nozokomiálna nákaza je nemocničné prenosné ochorenie vonkajšieho alebo vnútorného pôvodu, ktoré vzniklo v súvislosti s pobytom osôb v zdravotníckom zariadení. Dodržiavanie hygienických opatrení koordinuje Oddelenie klinickej mikrobiológie Nemocnice Zvolen, pod vedením Jany Krokošovej.

„V otázkach bezpečnosti nemocničného prostredia z hľadiska hygieny a dezinfekcie vzájomne spolupracujú všetky zdravotnícke zariadenia skupiny Agel. Na základe skúseností spoločne hľadajú účinné štandardné postupy na prevenciu a boj s infekciami. Systém urgentného hlásenia zabezpečuje nemocniciam možnosť prijatia protiepidemických opatrení ihneď pri preukázaní výskytu nebezpečného patogénu. Cieľom týchto opatrení je minimalizovať možné nozokomiálne prenosy a zaistiť bezpečnú hospitalizáciu pacienta,“ vysvetlila Jana Krokošová, vedúca oddelenia klinickej mikrobiológie a doplnila: „Nemocnica Zvolen sa venuje rozsiahlemu projektu zavedenia hygienicko-epidemiologického režimu. Jeho súčasťou je vybavenie oddelení účinnou dezinfekciou, bezdotykovými dávkovačmi a zásobníkmi dezinfekčných roztokov a mydla a jednorazovými prostriedkami osobnej hygieny.“

Nozokomiálne nákazy spôsobujú ochorenia pacientom, ale navyše stoja dosť výrazne finančné prostriedky, nevyhnutné na predĺženú hospitalizáciu a nákladnú liečbu spojenú s drahými antibiotickými liekmi.

„V nemocnici Zvolen dôsledne zabezpečujeme dodržiavanie pravidiel predchádzania nemocničných nákaz. Na základe výsledkov pravidelných kontrol aktívne prijímame a vykonávame opatrenia, od aktualizácie harmonogramu dezinfekcie oddelení účinnými prostriedkami, po organizovanie seminárov a vzdelávacích aktivít pre zdravotníckych pracovníkov, s cieľom upozorniť ich na nevyhnutnosť dodržiavania nastavených hygienických opatrení,“ uviedol riaditeľ zvolenskej nemocnice Ján Belanský. Nemocnica Zvolen je v oblasti hygieny aktívna aj osvetou verejnosti. Už od roku 2009 sa zapája do kampane WHO „Save Lives: Clean Your Hands“ (Umývaj si ruky – zachrániš život). Propagovanie správnej praxe v oblasti hygieny rúk sa stalo motiváciou edukatívneho projektu Minko Špinko. Deťom, ale aj širokej verejnosti je názorne, prostredníctvom rozprávky, kde ústrednou postavou je Minko Špinko, vysvetlený postup, cieľ a význam správneho a pravidelného umývania rúk.