Zvolenská nemocnica usporiadala vo štvrtok, 9. mája štvrtý ročník celoslovenskej vedeckej konferencie, ktorej nosná téma bola „Kvalitná zdravotná starostlivosť – záruka spokojnosti hospitalizovaného pacienta“.

Hlavným organizátorom konferencie bola Nemocnica Zvolen, člen skupiny Agel, v spolupráci s Regionálnou komorou sestier a pôrodných asistentiek a Subregionálnou lekárskou komorou. Konferencia sa konala pod záštitou riaditeľa Nemocnice Zvolen, Jána Belanského.

„Tohtoročná téma konferencie bola zameraná predovšetkým na manažment starostlivosti o geriatrického pacienta,“ povedal Belanský a pokračoval: „Kvalitná zdravotná starostlivosť pacienta a zvlášť o geriatrického pacienta si vyžaduje podnety v zavádzaní nových diagnostických a liečebných postupov, modernizáciu v technologickom vybavení pracovísk a rozvoj spolupráce odborníkov všetkých odborností. Naším cieľom bolo spojiť ľudí pracujúcich v tejto oblasti a sprostredkovať im ukážky výsledkov práce na ich pracoviskách. Vzájomné spoznávanie práce jednotlivých nemocníc a výmena skúseností je pre nás veľmi dôležitá.“

Čestným hosťom konferencie bola predsedníčka Sekcie sestier pracujúcich v geriatrii, Denisa Šarkoziová, ktorá svojou úvodnou prednáškou s názvom „Geriatrické ošetrovateľstvo verzus starostlivosť o seniorov v procese zmien“ poukázala na súčasné zmeny, ktoré ovplyvňujú geriatrickú medicínu.

Ďalšou zaujímavou prednáškou bola téma branch marketingu, ktorý spojil Nemocnicu Zvolen s VŠOUG sv. Lukáša v Košiciach a bol prezentovaný ako metóda, ktorá pomáha zdravotníckym zariadeniam vyvíjať sa iným než tradičným spôsobom a umožňuje im dostať sa čo najrýchlejšie k tým najefektívnejším myšlienkam, metódam a procesom. Odborné prezentácie boli pútavé, s poučnými kazuistikami ako aj podnetnou a tvorivou diskusiou. „Prezentácie, ktoré ponúkli účastníci konferencie,boli kvalitne spracované, zaujímavé, vyplývajúce zo skúseností prezentujúcich. Samozrejme, mimoriadne dôležité sú pre nás externé skúsenosti našich kolegov z iných slovenských nemocníc, ktoré sa odprezentovali v rámci konferencie,“ uzavrela Jana Krokošová, členka organizačného výboru.