Lesy a udržateľná výroba a spotreba je témou tohtoročných podujatí k Medzinárodnému dňu lesov 21. marca, ktoré na Slovensku organizuje Národné lesnícke centrum (NLC) vo Zvolene. Pre deti materských škôl a základných škôl pripravilo NLC najmä workshopy a výzvy.

Ako NLC informuje, kampaň a workshopy, zastrešené lesnými pedagógmi, sa konajú v dňoch 15. až 25. marca. „Zaujímavou sa stáva i výzva na ‚drevené počítanie‘, ktorá má priniesť uvedomenie si využitia dreva a výrobkov z neho v každodennom živote človeka,“ uvádza NLC v pozvánke.

Ako pripomína, rok 2022 pokračuje v začatej dekáde obnovy ekosystémov. „Cieľom je zabrániť, zastaviť a zvrátiť degradáciu ekosystémov na každom kontinente a v každom oceáne. Lesy pokrývajúce asi jednu tretinu zemského povrchu pomáhajú v boji proti následkom zmeny klímy, chránia biodiverzitu, pôdu, rieky, sú pre ľudí zdravým prostredím na oddych, ale poskytujú im aj potravu či drevo,“ znie v avíze NLC.

Medzinárodný deň lesov bol vyhlásený Organizáciou pre výživu a poľnohospodárstvo (Food and Agriculture Organisation, FAO/United Nations) v roku 2012. Jeho cieľom je zvýšiť povedomie o hospodárení, ochrane a trvalo udržateľnom rozvoji všetkých typov lesov v prospech súčasných a budúcich generácií.