TS mesta Zvolen, foto: reprofoto Google Street View | 22.10.2014

Na Balkáne zriadilo mesto komunitné centrum

Mesto Zvolen zriadilo komunitné centrum v priestoroch bývalých kasární na Balkáne, ktoré získalo bezodplatne od štátu, s využitím prioritne na sociálne účely.

Na rekonštrukciu centra získalo nenávratný finančný príspevok (NFP) z Regionálneho operačného programu – Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately vo výške 89 278 EUR. Celkové náklady projektu boli 129 512 EUR.

unionka komunitne centrum kasarne balkan zvolen

Budova komunitného centra pred rekonštrukciou.

Cieľom toho projektu je zefektívniť výkon terénnej sociálnej práce, vytvoriť podmienky na prácu s klientom v lokalite s rómskym osídlením a zabezpečiť dostupnosť služieb pre občanov marginalizovaných komunít (MRK). Cieľová skupina, pre ktorú je centrum určené sú deti predškolského veku, deti v povinnej školskej dochádzke, mládež, dospelí obyvatelia z MRK a bezdomovci. Aktivity, ktoré sa budú v centre zabezpečovať budú rozmanitého charakteru – vzdelávacie programy, riešenie problémov a životných situácií, podpora zmysluplného a hodnotného využívania voľného času, možnosť prezentovanie svojej kultúry a tradícií. Terénni pracovníci sa budú zaoberať v centre aj aktivitami prevenčného charakteru nežiaducich sociálno-patologických javov v marginalizovaných rómskych komunitách. Súčasťou centra je aj novinka – stredisko osobnej hygieny, ktoré bude slúžiť rôznym cieľovým skupinám, hlavne však ľudom bez domova.

Mesto Zvolen realizuje projekt terénnej sociálnej práce kontinuálne od roku 2005, počet pracovníkov – 4 terénni sociálni pracovníci (TSP) a 3 asistenti. V roku 2012 sme získali NFP na projekt – Výchova a vzdelávanie detí a mládeže z MRK, ktorý trvá do konca októbra roku 2014. V rámci tohto projektu boli, okrem iných aktivít, vyškolení aj lokálni aktivisti – mladí lídri, ktorí pracujú spoločne s TSP a budú zapojení i do aktivít nového Komunitného centra.