TS BBSK (Lenka Štepáneková) | 29.2.2020

Michal Kňažek zostáva na pozícii hlavného kontrolóra BBSK

Poslanci zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja počas štvrtka, 27. februára vo verejnej voľbe rozhodli, že staronovým kontrolórom BBSK bude Michal Kňažek. Podporilo ho 34 z 37 prítomných poslancov.

Hlavným kontrolórom Banskobystrického samosprávneho kraja bude aj ďalších šesť rokov Michal Kňažek, ktorého poslanci zvolili spomedzi pôvodne ôsmich kandidátov. Traja z nich však svoju kandidatúru ešte pred rokovaním zastupiteľstva stiahli. Post hlavného kontrolóra kraja zastáva Kňažek už od roku 2008.

Medzi úlohy hlavného kontrolóra patrí kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti, a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami samosprávneho kraja, ako aj s majetkom, ktorý samosprávny kraj užíva podľa osobitných predpisov.

Ďalej kontrola príjmov a výdavkov samosprávneho kraja, kontrola vybavovania sťažností a petícií, kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení samosprávneho kraja, kontrola plnenia uznesení a kontrola plnenia ďalších úloh stanovených osobitnými predpismi. Hlavný kontrolór zároveň riadi a zodpovedá za činnosť Útvaru hlavného kontrolóra, ktorý má v súčasnosti jedenásť zamestnancov.