Do konca kalendárneho roka prebieha vo Zvolene zisťovanie o zdraví EHIS 2014. Jeho cieľom je vytvorenie spoločného rámca na systematickú tvorbu štatistík krajín Európskej únie o zdravotnom stave obyvateľov únie.

Zvolen_namestieMesto Zvolen bolo vybraté do realizácie Európskeho zisťovania o zdraví (EHIS 2014). Celkovo je do zisťovania z viac ako 350 slovenských obcí zapojených takmer 7700 domácností. Zisťovanie prebieha vo všetkých členských štátoch Európskej únie od začiatku júla až do 31. decembra. Vybraní respondenti budú odpovedať na základné otázky o domácnosti, v ktorej žijú a na otázky súvisiace so zdravotným stavom, zdravotnou starostlivosťou a faktormi ovplyvňujúcimi zdravie. Samostatná časť zisťovania je venovaná otázkam o fajčení a konzumácii alkoholu. Údaje od respondentov získajú prostredníctvom rozhovoru pracovníci Štatistického úradu SR poverení funkciou opytovateľa. Každý opytovateľ je pri návšteve domácností povinný preukázať sa služobným preukazom.

Z výsledkov zisťovania vyplynie, aký je zdravotný stav a zdravotná starostlivosť na Slovensku a aké sú faktory ovplyvňujúce zdravie v členských štátoch. Získané údaje sa použijú pri analýze zdravotného stavu občanov na Slovensku ako aj pri medzinárodnom porovnávaní Slovenska v rámci Európskej únie. Výsledky by mali byť známe v druhej polovici roka 2015.