TS mesta Zvolen (M. Svatuška), foto: reprofoto Google Street View | 2.7.2015

Zamestnanci mesta a jeho organizácií môžu nahlasovať protiprávnu činnosť bez obáv

Zamestnanci zvolenského magistrátu, prípadne jeho rozpočtových organizácií môžu od 1. júla bez obáv nahlasovať protispoločenskú činnosť na pracovisku. Účinnosť totiž nadobudla smernica, ktorá by ich mala chrániť pred prípadným postihom zo strany zamestnávateľa.

zvolen msu printscreen mestsky uradZodpovednou osobou na prijímanie podnetov je hlavná kontrolórka mesta Zvolen. Zamestnanci mesta môžu nahlasovať protiprávne konanie na pracovisku, ktoré zahŕňa poškodzovanie finančných záujmov Európskych spoločenstiev, machináciu pri verejnom obstarávaní, korupciu, prípadne ďalšie trestné činy.

Podnet je možné podať rôznymi spôsobmi – písomne, ústne, faxom či elektronickou poštou. V prípade písomného podnetu by sa mala sťažnosť dostať do rúk hlavného kontrolóra (osobne, poštou, alebo cez podateľňu), pričom by mala byť opatrená upozornením „Do rúk hlavného kontrolóra – neotvárať“. Ústna forma predpokladá podanie do záznamu prostredníctvom zodpovednej osoby. Podať podnet je tiež možné elektronickou formou na e-mailovú adresu oznamenie307@zvolen.sk, prípadne prostredníctvom faxu.

Povinnosť schválenia smernice vyplýva zo zákona č. 307/2014 Z.z. Poslanci mestského zastupiteľstva túto informáciu zobrali na vedomie na májovom rokovaní a zároveň určili hlavú kontrolórku za osobu zodpovednú pre prijímanie podaní aj pre rozpočtové organizácie mesta Zvolen, ktoré zamestnávajú viac ako 50 zamestnancov.