Súťaž Literárny Zvolen je celoslovenská súťaž literárnej tvorby autorov, členov literárnych klubov a krúžkov. Nie je to však podmienkou.

Ilustračná foto

Poslanie súťaže je podporovať, rozvíjať a prezentovať literárnu tvorbu ako súčasť amatérskej umeleckej tvorby v celoštátnom kontexte, vzdelávať mladých autorov, zhodnotiť a oceniť súťažné práce, umožniť tvorivý dialóg a vzájomnú komunikáciu medzi autormi, klubmi a organizátormi.

Súťaž má dve kolá. Výberové a celoštátne kolo. Výberové kolá súťaže môžu organizovať literárne kluby a krúžky, regionálne osvetové strediská, knižnice, centrá voľného času a iní. Uzávierka výberových kôl je 16. apríla 2012. Uzávierka celoštátneho kola je 20. júla 2012.

Slávnostné vyhodnotenie celoštátneho kola súťaže sa uskutoční 12. – 13. októbra 2012
v Krajskej knižnici Ľ. Štúra vo Zvolene. Súčasťou vyhodnotenia bude rozborový seminár, literárna kaviareň a literárny večer venovaný významnej osobnosti v oblasti literatúry.

Účasť v súťaži a podmienky účasti:
– na súťaži sa môže zúčastniť každý autor nad 15 rokov, ktorému dosiaľ nebola knižne vydaná publikácia;
– súťaží sa v dvoch kategóriách: poézia a próza;
– zúčastnený autor môže poslať do výberového a celoštátneho kola najviac 5 poetických, 3 prozaické útvary v rozsahu najviac 20 normalizovaných strán (1 normalizovaná strana = 1 800 znakov, t. j. 30 riadkov, 60 úderov v riadku), v elektronickej forme (e-mail, CD, disketa) a v 4 vytlačených kópiách, s uvedením svojho mena a priezviska, veku, adresy, kontaktu (telefón, e-mail), členstva
v literárnom klube;
– súťažné práce musia byť v slovenskom jazyku;
– prihlásené práce nesmú autori do vyhlásenia výsledkov súťaže nikde publikovať ani prihlásiť do inej súťaže, súťažné práce sa autorom nevracajú automaticky, iba na písomné požiadanie.

Súťažné autorské práce v celoštátnom kole hodnotí odborná porota, vymenovaná generálnym riaditeľom Národného osvetového centra.

Odborná porota po uzávierke celoštátneho kola súťaže vyhodnotí autorské práce a rozhodne o umiestnení najlepších súťažných prác na 1., 2. a 3. mieste v oboch kategóriách – v próze a poézii. Ak súťažné práce nedosiahnu požadovanú úroveň na základe kritérií stanovených odbornou porotou, môže porota niektoré miesto neudeliť. Vyhlasovatelia a spoluusporiadatelia súťaže udelia diplomy a čestné uznania, spojené s finančnými a vecnými cenami. Vybrané práce ocenených autorov budú uverejnené v zborníku, prípadne sa využijú v rámci činnosti vyhlasovateľa súťaže. Autorské práva účastníkov súťaže nie sú dotknuté.

Finančné ceny
Kategória: p r ó z a
1. miesto – 100 €
2. miesto – 60 €
3. miesto – 30 €

Kategória: p o é z i a
1. miesto – 100 €
2. miesto – 60 €
3. miesto – 30 €

Autori posielajú svoje práce na adresu:
Národné osvetové centrum
Nám. SNP 12
812 34 Bratislava 1
s označením obálky Literárny Zvolen 2012
a na e-mailovú adresu: lubica.janegova@nocka.sk