Počas pôsobenia v občianskej poradni zisťujem, že okolo nás naozaj žijú ľudia s rôznymi osudmi. V niektorých prípadoch naozaj musím pozerať na vec s odstupom a zamerať sa len na pomoc o ktorú ma požiadajú. Napríklad aj v prípade vdovy s ťažkým zdravotným postihnutím.

jana lajosova
Poradkyňa Jana Lajošová.

Požiadala ma o radu, pretože chce vydediť svoje jediné dieťa. Jej syn ju nekontaktoval už štyri roky. Rovnako neudržiava kontakt ani s vnúčatami. Žije sama vo veľkom dome a naviac pre svoj zdravotný stav má aj zvýšené finančné výdavky. Keď naposledy požiadala svojho syna o príspevok na zimné palivo, ten ju odmietol. Zdravotný stav tejto pani jej neumožňuje robiť niektoré väčšie domáce práce a preto je odkázaná na pomoc suseda, ktorý je jej v tomto nezištne nápomocný. Preto sa rozhodla, že vlastné dieťa vydedí v prospech suseda.

Vydedenie je možné len z dôvodov vymedzených v Občianskom zákonníku, ktoré sú zaradené do štyroch skupín. Jedným z dôvodov je aj také správanie potomka, ak tento o poručiteľa trvalo neprejavuje skutočný záujem, ktorý by ako potomok prejavovať mal. Dôvod vydedenia je nutné v listine o vydedení uviesť čo najkonkrétnejšie, teda musí mať podľa zákona písomnú formu potrebnú pre závet, v opačnom prípade by bolo vydedenie neplatné. Netreba samozrejme zabudnúť na deň, mesiac a rok podpísania. Zákon nevylučuje, aby závet aj listina o vydedení boli obsiahnuté v jednej listine. Aj keď to neurčuje ako podmienku platnosti závetu, resp. listiny o vydedení, z dôvodu právnej istoty je najvhodnejšie tieto listiny spísať u notára.

mojSliac_logoRGBPokiaľ by išlo len o závet, ktorým poručiteľ odkáže svoj majetok inej osobe, nedosiahol by požadovaný stav, pretože priamy potomok (v tomto prípade syn) je takzvaný neopomenuteľný dedič. Takže aj napriek závetu, polovičku majetku by zdedil syn a druhú polovicu závetom určený sused.

Jana Lajošová, poradkyňa pre občanov, Sliač,
janka.lajosova076@gmail.com,
tel.: 0949 274 322,
– bezplatne.