Nadácia Ekopolis na jeseň ukončila prvé kolo z dvojročného vzdelávacieho projektu Biodiverzita do škôl. Na vybraných štrnástich základných a stredných školách z celého Slovenska boli zrealizované workshopy pod vedením skúsených odborníkov, s ktorými žiaci a študenti navrhovali opatrenia a úpravy školských areálov.

Návrh nového školského areálu bude výsledkom spolupráce celej školy, nielen žiakov či študentov, ale aj pedagógov a vedenia. Každá škola sa v projekte zameriava na iné riešenie – zachytávanie vody, zatienenie priestoru, vybudovanie školských záhrad či sadenie ovocných stromov a krov. Na jar začne druhá fáza, ktorá bude spočívať v podrobnom projektovaní jednotlivých návrhov spoločne s odborníkmi. „Spolu sme navštívili 5 gymnázií a 9 základných škôl. Najskôr sme pracovali s akčnou skupinou žiakov a študentov, s ktorými sme zmapovali súčasné školské areály. Podľa získaných informácií sme navrhovali prvé zlepšenia tak, aby sme prispeli k vyššiemu podielu prírodnej rozmanitosti na školskom pozemku, alebo vyriešili niektoré konkrétne problémy, s ktorými sa daná škola potýka,“ približuje Lucia Rossová, programová manažérka z Nadácie Ekopolis.

Cieľom projektu je úprava školského areálu, ktorého údržba bude dlhodobo udržateľná – zvládnuteľná žiakmi či študentmi s pomocou pedagógov, ale tiež vytvorenie priestoru, ktorý bude estetický, príťažlivý pre školu a využiteľný v rámci vzdelávacieho procesu. „Chceme umožniť realizáciu vzdelávania aj v školských záhradách a podporiť tak vytváranie vzťahu k prírodnému prostrediu aj medzi žiakmi a študentmi,“ dopĺňa Rossová.

Projekt je realizovaný v spolupráci so spoločnosťou Veolia, Stredoslovenskou vodárenskou prevádzkovou spoločnosťou, a.s. a Podtatranskou vodárenskou prevádzkovou spoločnosť, a.s..

ŠKOLY ZAPOJENÉ DO PROJEKTU BIODIVERZITY:

Gymnázium A. Sládkoviča v Banskej Bystrici

Základná škola Pankúchova v Bratislave

Základná škola K. Rapoša v Brezne

Gymnázium J. Chalupku v Brezne

Základná škola Halíčska cesta v Lučenci

Základná škola Vajanského v Modre

Základná škola M. Hamuljaka v Oravskej Jasenici

Základná škola Tajovského v Poprade

Základná škola M. Daxnera v Rimavskej Sobote

Gymnázium I. Kraska v Rimavskej Sobote

Gymnázium A. H. Škultétyho vo Veľkom Krtíši

Základná škola M. Rázusa vo Zvolene

Základná škola Š. Moyzesa v Žiari nad Hronom