Mesto Zvolen 15. novembra 2010 vyhlásilo obchodnú verejnú súťaž na odpredaj nehnuteľného majetku mesta v areáli bývalých Jegorových kasární.

Na predaj sú pozemky spolu o výmere 9.779 m² ako aj objekty zahrňujúce budovu čistiarne, budovu skladov a objekt garáží. Kúpna cena za pozemky je stanovená v minimálnej výške 100€/m². Pričom táto cena sa môže zvýšiť v závislosti od prihlásených záujemcov a ich cenových ponúk. Na rozdiel od pozemkov kúpna hodnota objektov je stanovená fixne vo výške 146.000 €. V prípade že sa do súťaže prihlási iba jeden kandidát mesto by malo celú lokalitu predať v minimálnej výške 1.123.900 €.

Kandidáti musia brať do úvahy, že lokalita sa nachádza v centrálnej mestskej zóne v blízkosti ochranného pásma pamiatkovej zóny mesta Zvolen. Záujemcovia o odkúpenie tejto lokality majú čas najneskôr do 28.marca 2011 predniesť svoje návrhy spolu so sprievodným listom na Mestský úrad. O víťazovi, respektíve, novom majiteľovi tejto lukratívnej lokality rozhodne komisia 31.marca 2011 za zatvorenými dverami. Meno nového majiteľa občania spoznajú z internetových stránok mesta Zvolen.