Náplň (druh) práce

MÁŠ CHUŤ A ODVAHU POMÁHAŤ TÝM, KTORÍ TO NAJVIAC POTREBUJÚ? CHCEŠ ROBIŤ PRÁCU, KTORÁ DÁVA ZMYSEL?

Pridaj sa k nám a buď jedna / jedným z nás! Prispej k tvorbe a rozvoju Slovenska ako otvorenej, tolerantnej a solidárnej spoločnosti.

AKÁ BUDE TVOJA NÁPLŇ PRÁCE, A AKÉ PRÁVOMOCI A ZODPOVEDNOSTI BUDEŠ MAŤ?
Obsahová časť:
– zisťovať a mapovať potreby klientov cez metódy a techniky sociálnej diagnostiky
– poskytovať sociálne poradenstvo na základnej úrovni s cieľom sprostredkovať informácie o následnej sociálnej pomoci – napr. vedenie a podpora klienta pri spisovaní a podávaní písomných podaní a vypisovaní tlačív, pri písomnej komunikácii v úradnom styku a pod.
– distribuovať klientov na špecializované služby podľa potreby – sprostredkovanie služieb iných odborníkov a kontaktovanie na iné podporné inštitúcie (SPO a SK, školy, iné MVO)
– podporovať a rozvíjať osobnostné kompetencie, interné a externé zdroje klientov, viesť a motivovať klientov k samostatnému riešeniu problémov, podporovať ich k vlastným rozhodnutiam a preberaniu zodpovednosti za ne
– pracovať s klientom komplexne v kontexte podpory jeho širších spoločenských väzieb, aktívne zabraňovať vykoreneniu klientov z jeho užšej a širšej society
– podieľať sa na skupinových poradenských, voľnočasových a záujmových aktivitách v rámci spolupráce v tíme
– dohliadať nad situáciou klienta aj po ukončení spolupráce s nim v rámci katamnestického kontaktu
– vyhľadávať lokálnych partnerov a sieťovať sa s nimi (samosprávy, UPSVR SR, MVO …)
– dodržiavať Etický kódex organizácie Človek v ohrození a Etický kódex sociálneho pracovníka a asistenta sociálnej práce SR a podporovať dodržiavanie týchto normatívov na pracovisku a mimo neho

Formálna časť:
– poskytovať sociálne poradenstvo v rámci terénneho programu v zverených lokalitách banskobystrického kraja
– poskytovať sociálne poradenstvo ambulantnou formou
– viesť potrebnú evidenciu klientov v rozsahu určenom zamestnávateľom
– spolupracovať s regionálnym koordinátorom a metodickým podporným tímom v rámci riešenia zložitých prípadov
– zúčastňovať sa pravidelných porád zamestnancov
– vnímať seba ako nástroj pomoci klientov, pracovať na vlastnej profesionalizácii cez tréningy a supervízie
– plniť ďalšie úlohy podľa pokynov nadriadeného

Požadované vzdelanie

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Reagovať na ponuku