Náplň (druh) práce

Komplexné vedenie a spracovávanie účtovníctva, výkazníctva,
podkladov k odsúhlasovaniu vzájomných vzťahov na účely zostavenia konsolidovanej účtovnej závierky za organizačné zložky ministerstva, úrady a zariadenia na zabezpečenia ministerstva, organizačné zložky generálneho štábu, priamo podriadené úrady a zariadenia generálneho štábu a za všetky zabezpečované vojenské útvary, úrady a zariadenia komplexne zabezpečuje úlohy v oblasti odmeňovania profesionálnych vojakov a zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme (ďalej len „zamestnancov“) pridelených vojenských súčastí. Spracovávanie a pripravovanie účtovných dokladov v súlade so zákonom o účtovníctve a internými predpismi. V súlade s rozpisom záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu vykonávanie úloh spojených s finančným čerpaním rozpočtových prostriedkov v rámci decentrálneho a centrálneho obstarávania tovarov, služieb, prác a investícií, ostatných peňažných náležitostí zamestnancov a profesionálnych vojakov. Samostatné účtovanie v systéme podvojného účtovníctva v IIS MO SR. Spracovávanie a kompletizovanie dokladov v súvislosti so zabezpečením archívu. Kontroluje správnosť a včasnosť vyplatených náležitostí. Výkon základnej finančnej kontroly v súlade so zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole.

Požadované vzdelanie

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa

Reagovať na ponuku