Náplň (druh) práce

Odborný pracovník pre oblasť zamestnania v národnom projekte Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce (NP TSP II.) – okres Žiar nad Hronom, Zvolen, Detva

Náplň práce, informácie o pracovnom mieste:
Odborný pracovník pre zamestnanie bude zamestnancom Implementačnej agentúry Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (IA MPSVR SR). V rámci implementácie NP TSP II bude pôsobiť v okresoch Žiar nad Hronom, Zvolen, Detva a prípadne v okolitých obciach. Z formálneho hľadiska ide o prácu z domu, avšak hlavný výkon činnosti bude realizovaný v teréne, v zapojených obciach v rámci pracovných ciest.

V rámci implementácie NP TSP II sa okrem tradičnej podpory výkonu terénnej sociálnej a terénnej práce realizuje aj podpora pre odborné činnosti nadväzujúce na terénnu sociálnu prácu. Odborný pracovník realizuje aktivity s osobami z cieľovej skupiny (predovšetkým osoby z MRK a ľudia bez domova) a to najmä v teréne v rámci do NP TSP II zapojených obcí v príslušnom regióne. Odborný pracovník úzko spolupracuje s terénnym sociálnym pracovníkom (aj ako „TSP“) a terénnym pracovníkom (aj ako „TP“) v týchto obciach v regióne a je v kontakte s príslušným regionálnym koordinátorom (aj ako „RK“), ktorý obsahovo koordinuje jeho činnosť. S ostatnými odbornými pracovníkmi v NP TSP II konzultuje odborné témy. Väčšinu svojho pracovného výkonu odborný pracovník realizuje v rámci svojich pracovných ciest po zapojených obciach v regióne, čo vyžaduje pravidelné cestovanie a potrebu mobility.

Orientačný popis pracovných činností odborného pracovníka:

Uvádzaný popis pracovných činností je orientačný. Za základný predpoklad dosahovania úspechov odborného pracovníka sa považuje intenzívnejšia komunikácia a spolupráca s TSP a TP (zamestnanci miest, obcí resp. MVO) v príslušných lokalitách. Ďalšími dôležitými partnermi pri výkone práce sú zamestnanci na pozícii RK a ostatní OP v NP.

Oblasť zamestnania:
• aktívne vyhľadávanie a kontaktovanie osôb v spolupráci s TSP, TP s cieľom zamestnania sa, udržania zamestnania, resp. zvýšenia šancí na trhu práce;
• činnosti v prospech presadzovania práv a právom chránených záujmov znevýhodnených skupín obyvateľov v oblasti zamestnania sa v lokalite, regióne;
• sociálna analýza celkovej situácie človeka a tvorba individuálnych krokov rozvoja sociálnych zručností a kompetencií v súvislosti so zamestnaním sa;
• zmocňovanie a motivácia človeka v súvislosti so získaním a udržaním zamestnania, resp. zvyšovania kvalifikácie;
• aktívne vyhľadávanie a kontaktovanie potencionálnych zamestnávateľov, napr. aj dostupnosť sociálnych podnikov a ich priebežné informovanie, motivovanie v prospech zamestnávania osôb z MRK, ľudí bez domova;
• komunikácia so zamestnávateľom s cieľom uľahčenia procesu nástupu do práce, podpora klienta na pracovisku po dohode so zamestnávateľom, koučing na pracovisku;, pravidelná konzultácia so zamestnávateľmi v súvislosti s prevenciou predčasného odchodu zo zamestnania;
• individuálne konzultácie zamestnaných osôb v ich prirodzenom prostredí, resp. pomoc pri riešení aktuálnych problémov na pracovisku;
• spolupráca so zainteresovanými inštitúciami a organizáciami v lokalite, regióne, napr. aj s regionálnymi centrami sociálnej ekonomiky, sieťovanie, príp. vytváranie ďalších partnerstiev v prospech vytvárania a udržania pracovných miest, rozvoja vzdelávacích a iných možností pre ľudí z MRK, ľudí bez domova;
• vzdelávacie aktivity individuálnou a skupinovou formou pre zamestnávateľov s cieľom scitlivovania aktérov vo vzťahu k ľuďom zo sociálne znevýhodneného prostredia a zefektívnenie vzájomnej komunikácie;
• technicko – administratívne úkony v rámci evidencie práce, priebežné vzdelávanie sa a rozvoj odborných kompetencií, výkon iných činnosti v súvislosti s aktuálnymi potrebami počas realizácie NP TSP II.
Predpokladá sa pravidelný priebežný osobný kontakt s regionálnym koordinátorom, ktorý pôsobí v príslušnom regióne.

Požadované vzdelanie

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Dĺžka praxe

aspoň 5 rokov

Reagovať na ponuku